Translation

English
English Turkish
Maximum Record Count Change Maksimum Kayıt Sayısı Değişimi
Optional (Auto-Generate RRD List): Do not change RRD List of any Report if Record Count Change is greater than this Number This is to avoid unwanted and disastrous changes on RRD Lists İsteğe Bağlı (RRD Listesini Otomatik Oluştur): Kayıt Sayısı Değişikliği bu Sayıdan büyükse herhangi bir Raporun RRD Listesini değiştirmeyin Bu, RRD Listelerindeki istenmeyen ve felaket değişikliklerden kaçınmak içindir
Time Zones Zaman dilimleri
Enable/disable the use of time zones for data item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC! Veri öğesinin yapılandırması ve rapor hesaplaması için zaman dilimi kullanımını etkinleştirin / devre dışı bırakın. Eski durumda sunucu zamanı GMT / UTC olarak ayarlanmalı!
Show Local Time Zone Yerel Saat Dilimini Göster
Enable/disable to display server's timezone on the headlines. Sunucunun saat dilimini başlıklarda görüntülemek için etkinleştirin / devre dışı bırakın.
Allow scheduling by Operators Operatörlerin planlamasına izin ver
Enable/disable Operator's ability to schedule reports. When disabled, only administrators may change scheduling. Operatörün raporları planlama yeteneğini etkinleştirin / devre dışı bırakın. Devre dışı bırakıldığında, yalnızca yöneticiler zamanlamayı değiştirebilir.
SI-Prefixes SI-Önekleri
Enable/disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of <a href='http://www.ieee.org'>IEEE 1541</a> and <a href='http://www.iec.ch/zone/si/si_bytes.htm'>IEC 60027-2</a>. <a href='http://www.ieee.org'>IEEE 1541</a> ve <a href='http://www.iec.ch/zone/si/si_bytes.htm'>IEC 60027-2</a> koşulları altında ikili <a href='http://www.iec.ch/zone/si/si_bytes.htm'>katlar</a> için doğru SI <a href='http://www.iec.ch/zone/si/si_bytes.htm'>Öneklerinin</a> kullanımını etkinleştirin / devre dışı <a href='http://www.iec.ch/zone/si/si_bytes.htm'>bırakın</a> .
Export Settings Dışa Aktarma Ayarları
Filename Format Dosya Adı Biçimi
The name format for the export files created on demand. Talep üzerine oluşturulan dışa aktarma dosyalarının ad biçimi.
Export Header İhracat Başlığı
The header description for export files Dışa aktarma dosyaları için başlık açıklaması
# Your report header\n# <cacti_version> <reportit_version> # Rapor başlığınız \ n # <cacti_version> <reportit_version>
Auto Archiving Otomatik Arşivleme
Enabled Etkin
If enabled the result of every scheduled report will be archived automatically Etkinleştirildiğinde, her planlanmış raporun sonucu otomatik olarak arşivlenir
Cache Life Cycle (in seconds) Önbellek Yaşam Cyle (saniye cinsinden)
Number of seconds an archived report will be cached without any hit. Arşivlenen bir raporun herhangi bir isabet olmadan önbelleğe alınacağı saniye sayısı.
Archive Path Arşiv Yolu
The path to an archive folder where archives have to be stored. İsteğe bağlı: Kaydetmek için bir arşiv klasörüne giden yol. Tanımlanmazsa alt klasör 'arşivi' kullanılacaktır.
Auto E-Mailing Otomatik E-Posta Gönderme
If enabled scheduled reports can be emailed automatically to a list of recipients.<br> This feature requires a configured version of the 'Settings Plugin'. Etkinleştirilmişse, planlanmış raporlar otomatik olarak alıcı listesine e-postayla gönderilebilir. <br> Bu özellik, 'Ayarlar Eklentisi'nin yapılandırılmış bir versiyonunu gerektirir.
Auto Exporting Otomatik İhracat
If enabled scheduled reports can be exported automatically to a specified folder.<br> Therefore a full structured path architecture will be used:<br> Main Folder -> Template Folder (if defined) or Template ID -> Report ID -> Report Etkinleştirilmişse, zamanlanmış raporlar otomatik olarak belirtilen bir klasöre aktarılabilir. <br> Bu nedenle, tam yapılandırılmış bir yol mimarisi kullanılacaktır: <br> Ana Klasör -> Şablon Klasörü (tanımlanmışsa) veya Şablon Kimliği -> Rapor Kimliği -> Rapor
The main path to an export folder for saving the exports. İsteğe bağlı: Dışa aktarmaları kaydetmek için dışa aktarma klasörüne giden ana yol. Tanımlanmamışsa alt klasör 'ihracat' kullanılacaktır.
ReportIt General Settings ReportIT Genel Ayarlar
Separate Report View Filter Ayrı Rapor Görünümü Filtresi
Enable/disable the use of an individual filter per report. Her rapor için ayrı bir filtre kullanımını etkinleştirme / devre dışı bırakma.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched \n

Number of \n in translation does not match source

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:461
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 478