Translation

English
English Turkish
View Reports Raporları Görüntüle
Create Reports Rapor Oluştur
Administrate Reports Raporları Yönet
(Edit) (Düzenle)
Actions Eylemler
Report Templates Rapor şablonları
Import İçe Aktar
Report Calculation Rapor hesaplaması
Public Reports Genel Raporlar
Show Report Rapor Göster
Export Report İhracat raporu
Public Report Charts Genel Rapor Grafikleri
Bar Chart Grafik çubuğu
Pie Chart Pasta Grafiği
System Administration Yönetim
General Administration Yönetim
Management Kullanıcı Yonetimi
Report Rapor
Templates Şablonlar
No data source item selected Veri öğesi yok
Unselected data source items are still in use Seçilmemiş veri kaynağı öğeleri hala kullanımda
Unable to unlock this template without defined measurands Tanımlanmış ölçüm büyüklükleri olmadan bu şablonun kilidi açılamıyor
global Genel
local yerel
Power User (Report Owner) Uzman Kullanıcı (Rapor Sahibi)
Super User (Report Admin) Süper Kullanıcı (Rapor Yöneticisi)
Maximum Execution Time (in seconds) Maksimum Uygulama Süresi (saniye olarak)
Optional: Maximum execution time of one calculation. İsteğe bağlı: Bir hesaplamanın maksimum yürütme süresi.
Maximum Record Count Change Maksimum Kayıt Sayısı Değişimi
Optional (Auto-Generate RRD List): Do not change RRD List of any Report if Record Count Change is greater than this Number This is to avoid unwanted and disastrous changes on RRD Lists İsteğe Bağlı (RRD Listesini Otomatik Oluştur): Kayıt Sayısı Değişikliği bu Sayıdan büyükse herhangi bir Raporun RRD Listesini değiştirmeyin Bu, RRD Listelerindeki istenmeyen ve felaket değişikliklerden kaçınmak içindir
Time Zones Zaman dilimleri
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/reportit
The following strings have the same context and source.
Propagated Empty Cacti/gexport
Propagated Needs editing Cacti/mikrotik
Propagated Needs editing Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/thold YönetimGenel Ayarlar
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) Genel Yönetim
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / reportitTurkish

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:360
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 450