Translation

English
English Polish
Success Sukces
Syntax or usage error Błąd składni lub użytkowania
Protocol incompatibility Niezgodność z protokołem
Errors selecting input/output files, dirs Błędy przy wyborze plików wejściowych/wyjściowych, dirów, itp
Requested action not supported: an attempt was made to manipulate 64-bit files on a platform that cannot support them; or an option was specified that is supported by the client and not by the server. Żądane działanie nie jest obsługiwane: podjęto próbę manipulowania plikami 64-bitowymi na platformie, która nie może ich obsługiwać; lub określono opcję obsługiwaną przez klienta, a nie przez serwer.
Error starting client-server protocol Błąd przy uruchamianiu protokołu klient-serwer
Daemon unable to append to log-file Daemon nie jest w stanie dołączyć do pliku dziennika
Error in socket I/O Błąd w gniazdach I/O
Error in file I/O Błąd w pliku I/O
Error in rsync protocol data stream Błąd w strumieniu danych protokołu rsync
Errors with program diagnostics Błędy w diagnostyce programu
Error in IPC code Błąd w kodzie IPC
Received SIGUSR1 or SIGINT Otrzymany SIGUSR1 lub SIGINT
Some error returned by waitpid() Jakiś błąd zwrócony przez waitpid()
Error allocating core memory buffers Błąd przydzielający bufory pamięci rdzenia
Partial transfer due to error Transfer częściowy spowodowany błędem
Partial transfer due to vanished source files Częściowy transfer z powodu zaginionych plików źródłowych

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
functions.php:313
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 2