Translation

English
English Polish
Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps Najpierw upewnij się, że poprawnie skonfigurowałeś Mapy, wybierając Ustawienia> Mapy
Delete Usuń
Map Templates Szablony map
Host Template Szablon hosta
Up Image Up Image
Recovering Image Odzyskiwanie obrazu
Down Image Obraz w dół
Is AP Czy AP
True Prawda
False Fałsz
Device Template Szablon urządzenia
Choose the Device Template to base this Map Template type. Wybierz szablon urządzenia, aby oprzeć ten typ szablonu mapy.
Select the Image to Show for an Up Device Wybierz obraz do wyświetlenia dla urządzenia Up
Select the Image to Show for a Recovering Device Wybierz obraz do wyświetlenia dla urządzenia do odzyskiwania
Select the Image to Show for a Down Device Wybierz obraz, który ma być wyświetlany dla niedziałającego urządzenia
Access Point Access Point
Does this Device Template Represent an Access Point. Czy ten szablon urządzenia reprezentuje punkt dostępu?
No Nie
Yes Tak
Map Template Edit Edycja szablonu mapy
Configure Maps Skonfiguruj mapy
View Maps Wyświetl mapy
Map Settings Ustawienia mapy
Overlay Inclusion Włączenie nakładki
Disable to plot host only, not included in coverage overlay. Wyłącz tylko drukowanie hosta, nieuwzględnione w nakładce pokrycia.
Latitude Szerokość geograficzna
The devices latitude coordinates Współrzędne szerokości geograficznej urządzenia
Longitude Długość geograficzna
The devices longitude coordinates Współrzędne długości geograficznej urządzenia
Starting Degree Stopień początkowy
Starting degree for directional area between 0-360 Stopień początkowy dla obszaru kierunkowego między 0-360

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
gpstemplates.php:168
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 16