Translation

English
English Polish
%d Hour %d godzina
%d Hours %d godzin
%d Day %d dzień
Utilities Narzędzia
WMI Query Tool Narzędzie do zapytań WMI
Data Collection Zbieranie danych
WMI Queries Zapytania WMI
Template Editor Edytor Szablonu
WMI Autenication Autenizacja WMI
(Edit)
(Query) Zapytanie
WMI Account Options Opcje konta WMI
WMI Authentication Account Konto uwierzytelniające WMI
Choose an account to use when Authenticating via WMI Wybierz konto do użycia podczas uwierzytelniania przez WMI
1 Process 1 Proces
%d Processes Uzyskaj procesy systemowe
WMI Settings Ustawienia WMI
Enable WMI Data Collection Zbieranie danych
Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices. Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby wtyczka WMI wysyłała zapytania do urządzeń Windows.
Concurrent Processes Uzyskaj procesy systemowe
How many concurrent WMI queries do you want the system to run? Ile jednoczesnych zapytań WMI ma uruchamiać system?
Auto Create WMI Queries Automatyczne tworzenie zapytań WMI
If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created. W przypadku wybrania tej opcji, podczas uruchamiania automatyki lub podczas tworzenia/zapisywania urządzenia, zostaną utworzone wszystkie zapytania WMI związane z szablonem urządzenia.
Misc Różne
Associated WMI Queries Powiązane zapytania WMI
Name Nazwa
Status Status
WMI Query Exists Zapytanie w systemie WMI istnieje
WMI Query Does Not Exist Zapytanie WMI nie istnieje
No Associated WMI Queries. Brak powiązanych zapytań WMI.
Delete Usuń
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/wmi
The following strings have the same context and source.
Propagated Empty Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/hmib Uzyskaj procesy systemowe%d Procesy
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) Uzyskaj procesy systemowe%d Procesy
Propagated Needs editing Cacti/mikrotik
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 23