Translation

English
English Polish
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Ten program jest wolnym oprogramowaniem; można go rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania; albo w wersji 2 Licencji, albo (według własnego uznania) w dowolnej późniejszej wersji.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji HANDLOWYCH lub PASUJĄCYCH DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
Delete Usuń
Convert to Normal Graph Przelicz na wykres LINE1
Place Graphs on Report Umieść wykresy na raporcie
Migrate Aggregate to use a Template Migruj Aggregate, aby użyć szablonu
Create New Aggregate from Aggregates Utwórz nowy Aggregate z Aggregates
Associate with Aggregate Powiąż z Aggregate
Disassociate with Aggregate Odwiąż z Aggregate
Place on a Tree (%s) Umieść w drzewie (%s)
Override Values for Graph Item Zastąpienie wartości dla elementu wykresu
Override this Value Nadpisz tę wartość
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Wybrane zagregowane wykresy reprezentują elementy z więcej niż jednego szablonu wykresu.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanegoopartego na szablonie, najpierw utwórz zagregowany szablon dla szablonu wykresu "%s".
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Wybrane wykresy zbiorcze reprezentują elementy z więcej niż jednego szablonu wykresu.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanychopartego na szablonie, mogą one używać tylko jednego szablonu wykresu. Proszę nacisnąć 'Powróć', a następnie wybrać tylko zagregowane wykresy, które wykorzystują ten sam szablon wykresu zagregowanego.
There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates. Obecnie nie ma zdefiniowanych szablonów agregacji dla wybranych Legacy Aggregates.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'. W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanegoopartego na szablonie, najpierw utwórz zagregowany szablon dla szablonu wykresu "%s".
You currently have no reports defined. Obecnie nie zdefiniowano żadnych raportów.
Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph. Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujący(e) zagregowany wykres(y).
Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs. Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujący(e) zagregowany wykres(y).
Delete Aggregate Graph Tworzenie wykresu agregatu
Delete Aggregate Graphs Tworzenie wykresu agregatu
Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph. Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.
Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs. Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.
Migrate to Aggregate Graph Tworzenie wykresu agregatu
Migrate to Aggregate Graphs Tworzenie wykresu agregatu
Aggregate Template: Szablon zagregowany:
Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph. Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.
Combine Aggregate Graphs Wykresy zagregowane
Aggregate Name: Nazwa agregacji:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
aggregate_graphs.php:819
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 31