Translation

English
English Polish
Update Time (Now + 1 Hour) Czas aktualizacji (teraz + 1 godzina)
Delete Usuń
Associate Współpracownik
Disassociate dysocjacjacja
One Time Jednorazowo
Recurring Cykliczny
Not Defined Nieokreślone
Every Day codziennie
Every Week Raz na tygodzień
No Nie
Yes Tak
General Ogólne
Devices Urządzenia
WebSeer WebSeer
Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s). Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby zaktualizować następujący(-e) harmonogram(-y) konserwacji.
Cancel Anuluj
Continue Kontynuuj
Update Maintenance Schedule(s) Plany utrzymania
Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated. Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) harmonogram(-y) konserwacji. Wszelkie Urządzenia związane z niniejszym Harmonogramem zostaną odłączone.
Delete Maintenance Schedule(s) Plany utrzymania
You must select at least one Maintenance Schedule. Należy wybrać co najmniej jeden harmonogram konserwacji.
Return Powróć
Device(s) Urządzenie(-a)
Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Kliknąć 'Kontynuuj', aby powiązać następujące urządzenie(-a) z harmonogramem konserwacji '<b>%s</b>'.
Associate Maintenance Schedule(s) Plany utrzymania
Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Kliknąć 'Kontynuuj', aby oddzielić następujące urządzenie(-a) od harmonogramu konserwacji '<b>%s</b>'.
Disassociate Maintenance Schedule(s) Plany utrzymania
You must select at least one Device. Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.
Webseer(s) Przeglądający (e)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
maint.php:77
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 14