Translation

English
English Polish
Error starting client-server protocol Błąd przy uruchamianiu protokołu klient-serwer
Daemon unable to append to log-file Daemon nie jest w stanie dołączyć do pliku dziennika
Error in socket I/O Błąd w gniazdach I/O
Error in file I/O Błąd w pliku I/O
Error in rsync protocol data stream Błąd w strumieniu danych protokołu rsync
Errors with program diagnostics Błędy w diagnostyce programu
Error in IPC code Błąd w kodzie IPC
Received SIGUSR1 or SIGINT Otrzymany SIGUSR1 lub SIGINT
Some error returned by waitpid() Jakiś błąd zwrócony przez waitpid()
Error allocating core memory buffers Błąd przydzielający bufory pamięci rdzenia
Partial transfer due to error Transfer częściowy spowodowany błędem
Partial transfer due to vanished source files Częściowy transfer z powodu zaginionych plików źródłowych
The --max-delete limit stopped deletions Limit --max-delete zatrzymał usuwanie
Timeout in data send/receive Przerwa w przesyłaniu/odbiorze danych
Timeout waiting for daemon connection Czas oczekiwania na połączenie z demonem
Unknown error Nieznany błąd
Operation was successful Operacja zakończyła się sukcesem
General error in file copy Błąd ogólny w kopii akt
Destination is not directory, but it should be Miejsce docelowe nie jest katalogiem, ale powinno być
Maximum symlink level exceeded Przekroczony maksymalny poziom symlinków
Connecting to host failed. Połączenie z gospodarzem nie powiodło się.
Connection broken Zerwane połączenie
File does not exist Plik nie istnieje
No permission to access file. Brak zezwolenia na dostęp do pliku.
General error in sftp protocol Błąd ogólny w protokole sftp
File transfer protocol mismatch Niedopasowanie protokołu transferu plików
No file matches a given criteria Żaden plik nie spełnia określonych kryteriów
Host not allowed to connect Gospodarz nie może się połączyć
General error in ssh protocol Błąd ogólny w protokole ssh
Key exchange failed Wymiana kluczy nie powiodła się
Reserved Zarezerwowany
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/gexport
The following string has a different source, but the same context.
Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
functions.php:334 functions.php:405
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 21