Translation

Delete
11/100
Context English Dutch State
%d Processes %d Processen
WMI Settings WMI-instellingen
Enable WMI Data Collection Schakel WMI-gegevensverzameling in
Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices. Vink dit vakje aan als u wilt dat de WMI-plug-in Windows-apparaten opvraagt.
Concurrent Processes Gelijktijdige processen
How many concurrent WMI queries do you want the system to run? Hoeveel gelijktijdige WMI-query's wilt u dat het systeem uitvoert?
Auto Create WMI Queries Maak automatisch WMI-query's
If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created. Als deze optie is geselecteerd, worden bij het uitvoeren van automatisering of bij het maken / opslaan van een apparaat alle WMI-query's gemaakt die zijn gekoppeld aan de apparaatsjabloon.
Misc Diversen
Associated WMI Queries Bijbehorende WMI-zoekopdrachten
Name Naam
Status Status
WMI Query Exists WMI-query bestaat
WMI Query Does Not Exist WMI-query bestaat niet
No Associated WMI Queries. Geen bijbehorende WMI-query's.
Delete Verwijderen
Add WMI Query WMI-query toevoegen
Add Toevoegen
Add WMI Query to Device Template Voeg WMI-query toe aan apparaatsjabloon
Click 'Continue' to delete the following WMI Queries will be disassociated from the Device Template. Klik op 'Doorgaan' om de volgende WMI-query's te verwijderen uit de apparaatsjabloon.
WMI Query Name: %s WMI-zoekopdrachtnaam: %s
Cancel Annuleer
Continue Volgende
Remove WMI Query WMI-query verwijderen
Give this account a meaningful name that will be displayed. Geef dit account een betekenisvolle naam die wordt weergegeven.
Username Gebruikersnaam
The username that will be used for authentication. Please also include the domain if necessary. De gebruikersnaam die zal worden gebruikt voor authenticatie. Voeg indien nodig ook het domein toe.
Password Wachtwoord
The password used for authentication. Het wachtwoord dat wordt gebruikt voor authenticatie.
Press 'Continue' to delete the following accounts. Druk op 'Doorgaan' om de volgende accounts te verwijderen.
You must select at least one account. U moet minimaal één account selecteren.
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/wmi Verwijderen
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/flowview Verwijderen
Translated Cacti/gexport Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/gpsmaps Verwijderen
Translated Cacti/hmib Verwijderen
Translated Cacti/mactrack Verwijderen
Translated Cacti/maint Verwijderen
Translated Cacti/mikrotik Verwijderen
Translated Cacti/monitor Verwijderen
Translated Cacti/reportit Verwijderen
Translated Cacti/routerconfigs Verwijderen
Translated Cacti/syslog Verwijderen
Translated Cacti/thold Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/webseer Verwijderen
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijderen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 39