Translation

English
English Polish
Operators Operatorzy
Numbers Liczby
Others Inne
Data Query Variables Zapytanie o dane Zmienne
Interim Results Wyniki śródroczne
Unlimited Bez limitu
500 Data Items Pozycje danych
1,000 Data Items Pozycje danych
2,000 Data Items Pozycje danych
5,000 Data Source Items Źródło danych Źródło danych
7,500 Data Source Items Źródło danych Źródło danych
10,000 Data Source Items Źródło danych Źródło danych
15,000 Data Source Items Źródło danych Źródło danych
25,000 Data Source Items Źródło danych Źródło danych
1 Minute 1 minuta
%d Minutes %d minut
The unique name given to this Report Template. Unikalna nazwa nadana szablonowi raportu.
Description Opis
A longer description of this Report Template. Unikalna nazwa nadana szablonowi raportu.
Version Wersja
A version number for this template Dostępne szablony raportów
Author Autor
The author of this template Autor tego szablonu
Publish Publikuj
Should this report template be published for users to access? For testing purposes of new templates or modifications you should uncheck this box. Czy ten szablon raportu powinien zostać opublikowany, aby użytkownicy mieli do niego dostęp? Aby przetestować nowe szablony lub modyfikacje, należy odznaczyć to pole.
Locked Zakmniety
The status "locked" avoids any kind of modification to your report template as well as assigned measurands and variable definitions Stan „zablokowany” pozwala uniknąć jakichkolwiek modyfikacji szablonu raportu oraz przypisanych wielkości mierzonych i definicji zmiennych
Additional Pre-filter Dodatkowy filtr wstępny
Optional: The syntax to filter the available list of data items by their description. Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions! Nieobowiązkowe: Składnia do filtrowania dostępnej listy pozycji danych<br> według ich opisu. Użyj symboli wieloznacznych SQL, takich jak % i/lub _. Brak wyrażeń regularnych!
Export Path Ścieżka eksportowa
Optional: The path to an folder for saving the exports. If it does not exist ReportIt automatically tries to create it during the first scheduled calculation, else it will try to create a new subfolder within the main export folder using the template id. Nieobowiązkowe: Ścieżka do folderu w celu zapisania eksportu. Jeśli nie istnieje ReportIT automatycznie próbuje go utworzyć podczas pierwszego zaplanowanego obliczenia, w przeciwnym razie spróbuje utworzyć nowy podkatalog w głównym folderze eksportu za pomocą szablonu id.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/reportit
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Needs editing Cacti/core
Propagated Translated Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/thold
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core (v1.2.x)
Translated Cacti/core

Loading…

User avatar kaktusek

Suggestion accepted

Cacti / reportitPolish

a year ago
User avatar kaktusek

New contributor

Cacti / reportitPolish

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 183