Translation

English
English Polish
%d Days %d dni
Host MIB Table Collection Frequencies Częstotliwości zbierania danych w tabeli MIB gospodarza
Running Programs Frequency Uruchamianie programów Częstotliwość
How often do you want to scan running software? Jak często chcesz skanować uruchomione oprogramowanie?
Running Programs CPU/Memory Frequency Uruchamianie programów CPU/częstotliwość pamięci
How often do you want to scan running software for performance data? Jak często chcesz skanować uruchomione oprogramowanie w poszukiwaniu danych o wydajności?
Installed Software Frequency Zainstalowane oprogramowanie Częstotliwość
How often do you want to scan for installed software? Jak często chcesz skanować w poszukiwaniu zainstalowanego oprogramowania?
Storage Frequency Częstotliwość przechowywania
How often do you want to scan for Storage performance data? Jak często chcesz skanować w poszukiwaniu danych o wydajności pamięci masowej?
Device Frequency Częstotliwość urządzenia
How often do you want to scan for Device performance data? Jak często chcesz skanować w poszukiwaniu danych o wydajności urządzenia?
Processor Frequency Częstotliwość procesora
How often do you want to scan for Processor performance data? Jak często chcesz skanować w poszukiwaniu danych o wydajności procesora?
%d Minute %d minuta
%d Minutes %d minut
Management Zarządzanie
Normal User Zwykły użytkownik
General Administration Administracja ogólna
Host MIB Inventory Summary Podsumowanie inwentaryzacji MIB u gospodarza
Host MIB Details Szczegóły dotyczące hosta MIB
Host MIB Storage Magazyn MIB hosta
Host MIB Hardware Sprzęt hosta MIB
Host MIB Running Processes Procesy operacyjne MIB hosta
Host MIB Process Use History Historia wykorzystania procesu MIB u gospodarza
Host MIB Software Inventory Oprogramowanie hosta MIB Inwentaryzacja oprogramowania
Host MIB Graphs Wykresy MIB hosta
Host MIB OS Types Host MIB OS Rodzaje systemów operacyjnych
(Edit) (Edytuj)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/hmib
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Needs editing Cacti/core
Propagated Translated Cacti/intropage %d mMinuty
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/thold
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core (v1.2.x)
Translated Cacti/core

Loading…

User avatar kaktusek

Suggestion accepted

Cacti / hmibPolish

a year ago
User avatar kaktusek

New contributor

Cacti / hmibPolish

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
setup.php:531 setup.php:532 setup.php:533
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 217