Translation

English
English Bulgarian
None Няма
An error occurred in %s. See error logs for detail. Възникна грешка в %s. За подробности вижте регистрационните файлове за грешки.
Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC Отдалечените команди трябва да бъдат активирани под конзола-> Настройки-> NPC
The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC Пътят на командния файл на Nagios трябва да бъде зададен под конзола-> Настройки-> NPC
You do not have permission to execute this command. Нямате разрешение да изпълните тази команда.
Service Check Execution Time Време за изпълнение на проверка на услугата
Service Check Latency Закъснение при проверка на услугата
Host Check Execution Time Време за изпълнение на проверката на хоста
Host Check Latency Латентност за проверка на хоста
FATAL: Unable to make NPC Connection FATAL: Не може да се направи NPC връзка
ERROR - Log errors only ГРЕШКА - Само грешки в дневника
WARN - Log errors and warnings ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Грешки в дневника и предупреждения
INFO - Log errors, warnings, and info messages INFO - Грешки в дневника, предупреждения и информационни съобщения
DEBUG - Log everything ДЕБУГ - Запишете всичко
Nagios Host Mapping Картографиране на хост в Nagios
Select the Nagios host that maps to this host. Изберете хоста Nagios, който се свързва с този хост.
NPC NPC

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
controllers/controller.php:417
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 2