Translation

None
4/100
Context English Bulgarian State
None Няма
An error occurred in %s. See error logs for detail. Възникна грешка в %s. За подробности вижте регистрационните файлове за грешки.
Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC Отдалечените команди трябва да бъдат активирани под конзола-> Настройки-> NPC
The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC Пътят на командния файл на Nagios трябва да бъде зададен под конзола-> Настройки-> NPC
You do not have permission to execute this command. Нямате разрешение да изпълните тази команда.
Service Check Execution Time Време за изпълнение на проверка на услугата
Service Check Latency Закъснение при проверка на услугата
Host Check Execution Time Време за изпълнение на проверката на хоста
Host Check Latency Латентност за проверка на хоста
FATAL: Unable to make NPC Connection FATAL: Не може да се направи NPC връзка
ERROR - Log errors only ГРЕШКА - Само грешки в дневника
WARN - Log errors and warnings ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Грешки в дневника и предупреждения
INFO - Log errors, warnings, and info messages INFO - Грешки в дневника, предупреждения и информационни съобщения
DEBUG - Log everything ДЕБУГ - Запишете всичко
Nagios Host Mapping Картографиране на хост в Nagios
Select the Nagios host that maps to this host. Изберете хоста Nagios, който се свързва с този хост.
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/npc Няма
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Няма
Translated Cacti/core (v1.2.x) Няма
Translated Cacti/flowview Няма
Translated Cacti/gexport Няма
Translated Cacti/mactrack Няма
Translated Cacti/maint Няма
Translated Cacti/monitor Няма
Translated Cacti/reportit Няма
Translated Cacti/routerconfigs Няма
Translated Cacti/syslog Няма
Translated Cacti/thold Няма
Translated Cacti/webseer Няма
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core нищо

Change compared to this translation:

Няманищо
Translated Cacti/core (v1.2.x) нищо

Change compared to this translation:

Няманищо
Translated Cacti/reportit нищо

Change compared to this translation:

Няманищо

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 1