Translation

None
4/100
Context English Bulgarian State
Device Threshold Alert Membership: Съобщение за предупреждение за праг
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Кликнете върху „Продължи“, за да откажете списъка с известия „ %s“ от устройствата по-долу.
You may also Disssociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. Можете също така да разделите праговете на устройствата. Тези прагове на устройства обаче трябва да позволят разрешаването на списъка за уведомяване на Thrshold да бъде презаписан.
[edit: %s] [редактиране: %s]
[new] Нов вид
List General Settings Списък Общи настройки
Name Име
Enter a name for this Notification List. Въведете име за този списък с уведомления.
Description Описание
Enter a description for this Notification List. Въведете описание за този списък с уведомления.
Email Addresses Джибути
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List. Въведете списък с имейл адреси, разделени със запетая, за този списък с уведомления.
Associated Devices Свързани устройства
Search Търсене
Site Tочка на продажба
None Няма
Type Тип
Default По подразбиране
Associated Асошиейтед
Go Търси
Set/Refresh Filters Задаване / опресняване на филтрите
Clear Изчисти
Clear Filters Изчистване на филтрите
ID ID
Associated Lists Свързани списъци
Graphs Графики
Data Sources Източници на данни
Status Статус
Hostname Име на хост
Current List Only Само текущия списък
Current and Global List(s) Текущи и глобални списъци
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/thold Няма
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Няма
Translated Cacti/core (v1.2.x) Няма
Translated Cacti/flowview Няма
Translated Cacti/gexport Няма
Translated Cacti/mactrack Няма
Translated Cacti/maint Няма
Translated Cacti/monitor Няма
Translated Cacti/npc Няма
Translated Cacti/reportit Няма
Translated Cacti/routerconfigs Няма
Translated Cacti/syslog Няма
Translated Cacti/webseer Няма
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core нищо

Change compared to this translation:

Няманищо
Translated Cacti/core (v1.2.x) нищо

Change compared to this translation:

Няманищо
Translated Cacti/reportit нищо

Change compared to this translation:

Няманищо

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes