Translation

English
English Bulgarian
Device Threshold Alert Membership: Съобщение за предупреждение за праг
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Кликнете върху „Продължи“, за да откажете списъка с известия „ %s“ от устройствата по-долу.
You may also Disssociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. Можете също така да разделите праговете на устройствата. Тези прагове на устройства обаче трябва да позволят разрешаването на списъка за уведомяване на Thrshold да бъде презаписан.
[edit: %s] [редактиране: %s]
[new] Нов вид
List General Settings Списък Общи настройки
Name Име
Enter a name for this Notification List. Въведете име за този списък с уведомления.
Description Описание
Enter a description for this Notification List. Въведете описание за този списък с уведомления.
Email Addresses Джибути
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List. Въведете списък с имейл адреси, разделени със запетая, за този списък с уведомления.
Associated Devices Свързани устройства
Search Търсене
Site Tочка на продажба
None Няма
Type Тип
Default По подразбиране
Associated Асошиейтед
Go Търси
Set/Refresh Filters Задаване / опресняване на филтрите
Clear Изчисти
Clear Filters Изчистване на филтрите
ID ID
Associated Lists Свързани списъци
Graphs Графики
Data Sources Източници на данни
Status Статус
Hostname Име на хост
Current List Only Само текущия списък
Current and Global List(s) Текущи и глобални списъци
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/thold
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/npc
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/mactrack
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Няманищо
Translated Cacti/reportit Няманищо
Translated Cacti/core (v1.2.x) Няманищо

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes