Translation

English
English Bulgarian
Go Търси
Set/Refresh Filters Задаване / опресняване на филтрите
Clear Изчисти
Clear Filters Изчистване на филтрите
Graph Title Заглавие на графиката
ID ID
Included in Aggregate Включено в сборния
Size Размер
No Не
Yes Да
No Graphs Found Няма намерени графики
[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ] [Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]
Aggregate Graphs Обобщени графики
Template Шаблон
Any Всички
None Няма
The title for the Aggregate Graphs Заглавието на обобщените графики
The internal database identifier for this object Вътрешният идентификатор на базата данни за този обект
Aggregate Template Обобщен шаблон:
The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon Общият шаблон, на който се основава този агрегиран график
No Aggregate Graphs Found Не са намерени общи графики
Override Values for Graph Item Замяна на стойностите за графичен елемент
Override this Value Замяна на тази стойност
Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s). Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.
Delete Color Template(s) Изтриване на цветни шаблони
Aggregate Template [edit: %s] Агрегиран шаблон [редактиране: %s]
Aggregate Template [new] Агрегиран шаблон [нов]
Aggregate Templates Агрегирани шаблони
Templates Шаблони
Has Graphs Има графики
Template Title Заглавие на шаблона
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/npc
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/mactrack
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Няманищо
Translated Cacti/reportit Няманищо
Translated Cacti/core (v1.2.x) Няманищо

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
aggregate_graphs.php:1605 aggregate_graphs.php:1717 automation_graph_rules.php:906 automation_graph_rules.php:907 automation_networks.php:462 automation_tree_rules.php:948 data_debug.php:969 data_sources.php:936 data_sources.php:1371 data_sources.php:1678 data_templates.php:1229 graph_templates_items.php:66 graphs.php:1578 graphs.php:1587 graphs.php:1992 graphs_items.php:358 graphs_items.php:470 host.php:1148 host.php:1159 host.php:1534 host.php:1569 include/global_arrays.php:505 include/global_arrays.php:563 include/global_arrays.php:652 include/global_arrays.php:846 include/global_arrays.php:1665 include/global_form.php:588 include/global_form.php:894 include/global_form.php:902 include/global_form.php:910 include/global_form.php:948 include/global_form.php:955 include/global_form.php:981 include/global_form.php:1010 include/global_form.php:1018 include/global_form.php:1203 include/global_form.php:1222 include/global_form.php:1231 include/global_form.php:2119 include/global_form.php:2161 include/global_settings.php:587 include/global_settings.php:595 include/global_settings.php:603 include/global_settings.php:1227 include/global_settings.php:1832 lib/api_automation.php:151 lib/api_automation.php:430 lib/api_automation.php:447 lib/api_automation.php:589 lib/api_automation.php:1077 lib/auth.php:2995 lib/auth.php:3037 lib/auth.php:3076 lib/html.php:205 lib/html.php:2052 lib/html.php:2072 lib/html.php:2113 lib/html_form.php:331 lib/html_reports.php:888 lib/html_reports.php:892 lib/html_reports.php:922 lib/html_reports.php:996 lib/html_reports.php:1002 lib/html_reports.php:1006 lib/html_reports.php:1014 lib/html_reports.php:1025 lib/html_reports.php:1045 lib/html_reports.php:1299 lib/html_reports.php:1304 lib/html_reports.php:1309 settings.php:527 settings.php:549 settings.php:577 user_admin.php:2510 user_admin.php:2703 user_group_admin.php:2250 user_group_admin.php:2358 utilities.php:1794
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 97