Translation

English
English Bulgarian
Go Търси
Set/Refresh Filters Задаване / опресняване на филтрите
Clear Изчисти
Clear Filters Изчистване на филтрите
Graph Title Заглавие на графиката
ID ID
Included in Aggregate Включено в сборния
Size Размер
No Не
Yes Да
No Graphs Found Няма намерени графики
[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ] [Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]
Aggregate Graphs Обобщени графики
Template Шаблон
Any Всички
None Няма
The title for the Aggregate Graphs Заглавието на обобщените графики
The internal database identifier for this object Вътрешният идентификатор на базата данни за този обект
Aggregate Template Обобщен шаблон:
The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon Общият шаблон, на който се основава този агрегиран график
No Aggregate Graphs Found Не са намерени общи графики
Override Values for Graph Item Замяна на стойностите за графичен елемент
Override this Value Замяна на тази стойност
Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s). Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.
Delete Color Template(s) Изтриване на цветни шаблони
Aggregate Template [edit: %s] Агрегиран шаблон [редактиране: %s]
Aggregate Template [new] Агрегиран шаблон [нов]
Aggregate Templates Агрегирани шаблони
Templates Шаблони
Has Graphs Има графики
Template Title Заглавие на шаблона
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/npc
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/mactrack
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Няманищо
Translated Cacti/core (v1.2.x) Няманищо
Translated Cacti/reportit Няманищо

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
aggregate_graphs.php:1599 aggregate_graphs.php:1711 automation_graph_rules.php:906 automation_graph_rules.php:907 automation_networks.php:462 automation_tree_rules.php:948 data_debug.php:960 data_sources.php:934 data_sources.php:1369 data_sources.php:1676 data_templates.php:1154 graphs.php:1578 graphs.php:1587 graphs.php:1992 graphs_items.php:355 graphs_items.php:467 host.php:1103 host.php:1114 host.php:1481 host.php:1516 include/global_arrays.php:470 include/global_arrays.php:528 include/global_arrays.php:617 include/global_arrays.php:807 include/global_arrays.php:1624 include/global_form.php:588 include/global_form.php:894 include/global_form.php:902 include/global_form.php:910 include/global_form.php:948 include/global_form.php:955 include/global_form.php:981 include/global_form.php:1010 include/global_form.php:1018 include/global_form.php:1203 include/global_form.php:1222 include/global_form.php:1231 include/global_form.php:2112 include/global_form.php:2154 include/global_settings.php:565 include/global_settings.php:573 include/global_settings.php:581 include/global_settings.php:1205 include/global_settings.php:1770 lib/api_automation.php:151 lib/api_automation.php:430 lib/api_automation.php:447 lib/api_automation.php:589 lib/api_automation.php:1077 lib/auth.php:2553 lib/html.php:204 lib/html.php:2048 lib/html.php:2068 lib/html.php:2109 lib/html_form.php:331 lib/html_reports.php:789 lib/html_reports.php:825 lib/html_reports.php:837 lib/html_reports.php:846 lib/html_reports.php:856 settings.php:510 settings.php:529 settings.php:555 user_admin.php:2607 user_admin.php:2800 user_group_admin.php:2180 user_group_admin.php:2288 utilities.php:1788
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 98