Translation

English
English Bulgarian
Go Търси
Set/Refresh Filters Задаване / опресняване на филтрите
Clear Изчисти
Clear Filters Изчистване на филтрите
Graph Title Заглавие на графиката
ID ID
Included in Aggregate Включено в сборния
Size Размер
No Не
Yes Да
No Graphs Found Няма намерени графики
[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ] [Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]
Aggregate Graphs Обобщени графики
Template Шаблон
Any Всички
None Няма
The title for the Aggregate Graphs Заглавието на обобщените графики
The internal database identifier for this object Вътрешният идентификатор на базата данни за този обект
Aggregate Template Обобщен шаблон:
The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon Общият шаблон, на който се основава този агрегиран график
No Aggregate Graphs Found Не са намерени общи графики
Override Values for Graph Item Замяна на стойностите за графичен елемент
Override this Value Замяна на тази стойност
Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s). Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.
Delete Color Template(s) Изтриване на цветни шаблони
Aggregate Template [edit: %s] Агрегиран шаблон [редактиране: %s]
Aggregate Template [new] Агрегиран шаблон [нов]
Aggregate Templates Агрегирани шаблони
Templates Шаблони
Has Graphs Има графики
Template Title Заглавие на шаблона
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/npc
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/mactrack
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Няманищо
Translated Cacti/core (v1.2.x) Няманищо
Translated Cacti/reportit Няманищо

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
aggregate_graphs.php:1561 aggregate_graphs.php:1673 automation_graph_rules.php:903 automation_graph_rules.php:904 automation_networks.php:467 automation_networks.php:722 automation_tree_rules.php:947 data_debug.php:960 data_sources.php:918 data_sources.php:1351 data_sources.php:1663 data_templates.php:1129 graphs.php:1515 graphs.php:1524 graphs.php:1921 graphs_items.php:355 graphs_items.php:467 host.php:1103 host.php:1114 host.php:1545 host.php:1580 include/global_arrays.php:468 include/global_arrays.php:526 include/global_arrays.php:609 include/global_arrays.php:804 include/global_arrays.php:1612 include/global_form.php:544 include/global_form.php:850 include/global_form.php:858 include/global_form.php:866 include/global_form.php:904 include/global_form.php:911 include/global_form.php:937 include/global_form.php:966 include/global_form.php:974 include/global_form.php:1154 include/global_form.php:1173 include/global_form.php:1182 include/global_form.php:2062 include/global_form.php:2104 include/global_settings.php:630 include/global_settings.php:638 include/global_settings.php:646 include/global_settings.php:1358 include/global_settings.php:1840 lib/api_automation.php:150 lib/api_automation.php:428 lib/api_automation.php:445 lib/api_automation.php:587 lib/api_automation.php:1073 lib/auth.php:2350 lib/html.php:180 lib/html.php:2021 lib/html.php:2041 lib/html.php:2082 lib/html_form.php:331 lib/html_reports.php:590 lib/html_reports.php:626 lib/html_reports.php:638 lib/html_reports.php:647 lib/html_reports.php:657 settings.php:481 settings.php:500 settings.php:526 user_admin.php:2614 user_admin.php:2803 user_group_admin.php:2162 user_group_admin.php:2268 utilities.php:1228
String age
yesterday
Source string age
yesterday
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 96