Translation

English
English Bulgarian
Uptime: Продължителност:
Hostname: Име на хост:
ObjectID: ObjectId:
Device Tracking Device Filters Филтри за устройства за проследяване на устройства
Device Name Име на устройство
Site Name Име на сайта
Status Статус
Hostname Име на хост
Total IPs Общо IP адреси
User Ports Потребителски портове
User Ports Up Потребителски портове нагоре
Trunk Ports Магистрални портове
Active Macs Активни компютри
Last Duration Последна продължителност
No Device Tracking Devices Няма устройства за проследяване на устройства
None Няма
Error Грешка
No Cacti Link Не Cacti Link
You must select at least one Authorized Mac to delete. Трябва да изберете поне един оторизиран Mac за изтриване.
Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's? Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните оторизирани Mac?
Device Tracking MacAuth [edit: %s] MacAuth за проследяване на устройства [редактиране: %s]
Device Tracking MacAuth [new] MacAuth за проследяване на устройства [ново]
Device Tracking MacAuth Filters Филтри за проследяване на устройства MacAuth
Mac Address Мак адрес
Reason Причина
Added/Modified Добавени / променени
By От
Authorized Mac Addresses Оторизирани Mac адреси
No Authorized Mac Addresses Found Не са намерени разрешени Mac адреси
MAC's Мак
Click 'Continue' to delete the following watched Mac's? Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните наблюдавани Mac-и?
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/mactrack
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/npc
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/flowview
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Няманищо
Translated Cacti/reportit Няманищо
Translated Cacti/core (v1.2.x) Няманищо

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 205