Translation

English
English Bulgarian
Description Описание
Name of this device (will be used for config saving and SVN if no hostname is present in config). Името на това устройство (ще се използва за конфигуриране и SVN, ако в config няма име на хост).
IP Address IP Адрес
This is the IP Address used to communicate with the device. Това е IP адресът, използван за комуникация с устройството.
Directory Папка
This is the relative directory structure used to store the configs. Това е относителната структура на директории, използвана за съхраняване на конфиг.
Schedule Планиране
How often to Backup this device. Колко често да архивирате това устройство.
Device Type Тип на устройството
Choose the type of device that the router is. Изберете типа устройство, което е рутерът.
Auto-Detect Автоматично откриване
Connection Type Вид на връзката
This is the type of connection used to communicate with the device. Това е IP адресът, използван за комуникация с устройството.
Authentication Account Профил за удостоверяване
Choose an account to use to Login to the router Изберете акаунт, който да се използва за влизане в маршрутизатора
None Няма
Default timeout Време за изчакване по подразбиране
Default time to wait in seconds for a resposne Време по подразбиране за изчакване в секунди за отговор
Default sleep time Време за заспиване по подразбиране
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Време по подразбиране за заспиване в микросекунди (1/1 000 000 от секундата)
Assume elevated Да приемем повишено
Check this box to assume this device is always elevated Махнете отметката от това квадратче, за да деактивирате това устройство да не е архивирано.
Name of this device type. Име на този тип устройство.
Username Prompt Подкана за потребителско име
This is the username prompt to match on login. Това е подканата за потребителско име, която съответства при влизане.
Password Prompt Запитване за парола
This is the password prompt to match on login. Това е подканата за парола, която съответства на данните за вход.
Configuration file Конфигурационен файл
This is the standard location of the configuration file on the remote device. Това е стандартното местоположение на конфигурационния файл на отдалеченото устройство.
Copy TFTP Копиране на TFTP
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Това е текстът на CLI, който се използва за изпращане на резервно копие на tftp сървъра.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/routerconfigs
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/npc
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/mactrack
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Няманищо
Translated Cacti/reportit Няманищо
Translated Cacti/core (v1.2.x) Няманищо

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/arrays.php:223
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 70