Translation

English
English Bulgarian
Dashboard Табло
Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel' Въведете името на таблото за управление и след това натиснете „Запазване“, за да продължите, иначе натиснете „Отказ“
Create New Dashboard Създайте ново табло за управление
Monitored Devices Контролирани устройства
All Monitored Devices Всички наблюдавани устройства
Monitored Devices either Down or Recovering Контролирани устройства или надолу или възстановяване
Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds Контролирани устройства или надолу, възстановяване или с пуснати прагове
Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds Контролирани устройства или надолу, възстановяване или с нарушени или задействани прагове
Unknown monitoring status (%s) Неизвестно състояние на мониторинга ( %s)
, and All Criticalities и Всички критични фактори
, and of Low Criticality or Higher и с ниска критичност или по-висока
, and of Medium Criticality or Higher и средна критичност или по-висока
, and of High Criticality or Higher и с висока критичност или по-висока
, and of Mission Critical Status и на Критичното състояние на мисията
</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div> </div><div class="center monitorFooterTextBold"> Не забравяйте първо да изберете подходящите Устройства, които да бъдат наблюдавани от страницата Устройства! </div>
[ Refresh Again in <i style="padding:0px !important;margin:0px;" id="timer">%d</i> Seconds ] [Опресняване отново в <i id="timer">% d</i> секунди]
Monitor Filter [ Last Refresh: %s ] Монитор филтър [Последно обновяване: %s]
[ Showing only first 30 Devices ]
Unsaved Незапазено
Layout Оформление
Status Статус
View Преглед
Grouping Групиране
Refresh Обновяване
Refresh the Device List Обновете списъка с устройства
Save Запази
Save Filter Settings Запазване на настройките на филтъра
New Нов
Save New Dashboard Запазване на ново табло за управление
Rename Преименуване
Rename Dashboard Преименувайте таблото за управление

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Starting spaces

Source and translation do not both start with same number of spaces

Fix string

Reset

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
monitor.php:443
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 56