Translation

English
English Bulgarian
None Няма
An error occurred in %s. See error logs for detail. Възникна грешка в %s. За подробности вижте регистрационните файлове за грешки.
Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC Отдалечените команди трябва да бъдат активирани под конзола-> Настройки-> NPC
The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC Пътят на командния файл на Nagios трябва да бъде зададен под конзола-> Настройки-> NPC
You do not have permission to execute this command. Нямате разрешение да изпълните тази команда.
Service Check Execution Time Време за изпълнение на проверка на услугата
Service Check Latency Закъснение при проверка на услугата
Host Check Execution Time Време за изпълнение на проверката на хоста
Host Check Latency Латентност за проверка на хоста
FATAL: Unable to make NPC Connection FATAL: Не може да се направи NPC връзка
ERROR - Log errors only ГРЕШКА - Само грешки в дневника
WARN - Log errors and warnings ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Грешки в дневника и предупреждения
INFO - Log errors, warnings, and info messages INFO - Грешки в дневника, предупреждения и информационни съобщения
DEBUG - Log everything ДЕБУГ - Запишете всичко
Nagios Host Mapping Картографиране на хост в Nagios
Select the Nagios host that maps to this host. Изберете хоста Nagios, който се свързва с този хост.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/npc
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/mactrack
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Няманищо
Translated Cacti/reportit Няманищо
Translated Cacti/core (v1.2.x) Няманищо

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
controllers/cacti.php:150 setup.php:169 setup.php:237
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 1