Translation

Default
8/100
Context English Polish State
Cancel Anuluj
Continue Kontynuuj
Remove WMI Query Usuń zapytanie WMI
Give this account a meaningful name that will be displayed. Nadaj temu kontu sensowną nazwę, która będzie wyświetlana.
Username Nazwa użytkownika
The username that will be used for authentication. Please also include the domain if necessary. Nazwa użytkownika, która będzie używana do uwierzytelniania. Proszę również podać domenę, jeśli to konieczne.
Password Hasło
The password used for authentication. Hasło używane do uwierzytelniania.
Press 'Continue' to delete the following accounts. Naciśnij 'Continue', aby usunąć następujące konta.
You must select at least one account. Musisz wybrać co najmniej jedno konto.
Account [edit: %s] Konto [edycja: %s]
Account [new] Konto [nowe]
WMI Accounts Konta WMI
Search Szukaj
Accounts Konta
Default Domyślny
filter: use Go Idź
filter: reset Clear Wyczyść
Description Opis
Devices Urządzenia
No Accounts Found Brak rachunków Znaleziono
Give this query a meaningful name that will be displayed. Nadaj temu zapytaniu sensowną nazwę, która zostanie wyświetlona.
Collection Frequency Kolekcja Częstotliwość
When this WMI Query is added to a Device, this is the Frequency of Data Collection that will be used. Gdy to zapytanie WMI zostanie dodane do urządzenia, jest to częstotliwość zbierania danych, która będzie wykorzystywana.
Enabled Włączone
Should this Query be enabled on hosts using it Czy to zapytanie powinno być włączone na hostach korzystających z niego?
Namespace Przestrzeń nazwisk
The Namespace for this Query. Przestrzeń nazwisk dla tego zapytania.
Query Zapytanie
The Query to execute for gathering WMI data from the device. Zapytanie do wykonania w celu zebrania danych WMI z urządzenia.
Primary Key Klucz główny
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/wmi Domyślny
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/audit Domyślny
Translated Cacti/core Domyślny
Translated Cacti/core (v1.2.x) Domyślny
Translated Cacti/flowview Domyślny
Translated Cacti/gexport Domyślny
Translated Cacti/hmib Domyślny
Translated Cacti/mactrack Domyślny
Translated Cacti/maint Domyślny
Translated Cacti/mikrotik Domyślny
Translated Cacti/monitor Domyślny
Translated Cacti/reportit Domyślny
Translated Cacti/routerconfigs Domyślny
Translated Cacti/syslog Domyślny
Translated Cacti/thold Domyślny
Translated Cacti/webseer Domyślny
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core domyślne

Change compared to this translation:

Ddomyślnye
Translated Cacti/core (v1.2.x) domyślne

Change compared to this translation:

Ddomyślnye

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
wmi_accounts.php:264 wmi_queries.php:284
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 60