Translation

Please add a reason for this entry.
36/350
Context English Vietnamese State
General Mac Address Tracking Settings Cài đặt theo dõi địa chỉ Mac chung
Please enter the MAC Address to be watched for. Vui lòng nhập Địa chỉ MAC để được theo dõi.
MAC Tracking Name/Email Subject Tên theo dõi MAC / Tiêu đề email
Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email Vui lòng nhập tên hợp lý cho mục MAC Theo dõi này. Thông tin này sẽ có trong dòng chủ đề của Email của bạn
Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s). Số vé để tham khảo chéo với (các) hệ thống bàn trợ giúp của công ty bạn.
Notification Schedule Lịch trình thông báo
Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item. Chọn tần suất tạo Email cho mục Mac Watch này.
First Occurrence Only Lần xuất hiện đầu tiên
All Occurrences Tất cả các lần xuất hiện
Every Hour Mỗi tiếng
Email Addresses Địa chỉ Email
Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is. Nhập một dấu chấm phẩy được phân tách bằng các địa chỉ Email sẽ được thông báo nơi có địa chỉ MAC này.
General Mac Address Authorization Settings Cài đặt ủy quyền địa chỉ Mac chung
MAC Address Match Kết hợp địa chỉ MAC
Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address. Vui lòng nhập chuỗi Địa chỉ MAC hoặc Chuỗi Địa chỉ Mac để được ủy quyền tự động. Nếu bạn muốn ủy quyền cho một nhóm Địa chỉ MAC, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện '%' ở bất cứ đâu trong Địa chỉ MAC.
Please add a reason for this entry. Vui lòng thêm một lý do cho mục này.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
setup.php:1559
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 689