Translation

English
English Vietnamese
Error starting client-server protocol Lỗi khi bắt đầu giao thức máy khách-máy chủ
Daemon unable to append to log-file Daemon không thể nối vào tệp nhật ký
Error in socket I/O Lỗi trong I / O ổ cắm
Error in file I/O Lỗi trong tệp I / O
Error in rsync protocol data stream Lỗi trong luồng dữ liệu giao thức rsync
Errors with program diagnostics Lỗi với chẩn đoán chương trình
Error in IPC code Lỗi mã IPC
Received SIGUSR1 or SIGINT Đã nhận SIGUSR1 hoặc SIGINT
Some error returned by waitpid() Một số lỗi được trả về bởi Waitpid ()
Error allocating core memory buffers Lỗi phân bổ bộ nhớ lõi
Partial transfer due to error Chuyển một phần do lỗi
Partial transfer due to vanished source files Chuyển một phần do tập tin nguồn biến mất
The --max-delete limit stopped deletions Giới hạn --max-xóa đã dừng xóa
Timeout in data send/receive Hết thời gian gửi / nhận dữ liệu
Timeout waiting for daemon connection Hết thời gian chờ kết nối daemon
Unknown error Lỗi không rõ
Operation was successful Hoạt động đã thành công
General error in file copy Lỗi chung trong sao chép tập tin
Destination is not directory, but it should be Đích đến không phải là thư mục, nhưng nó phải là
Maximum symlink level exceeded Vượt quá mức symlink tối đa
Connecting to host failed. Kết nối với máy chủ không thành công.
Connection broken Kết nối bị hỏng
File does not exist Tập tin không tồn tại
No permission to access file. Không được phép truy cập tập tin.
General error in sftp protocol Lỗi chung trong giao thức sftp
File transfer protocol mismatch Giao thức truyền tệp không khớp
No file matches a given criteria Không có tệp nào khớp với một tiêu chí nhất định
Host not allowed to connect Máy chủ không được phép kết nối
General error in ssh protocol Lỗi chung trong giao thức ssh
Key exchange failed Trao đổi khóa không thành công
Reserved Đã đặt
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following string has a different source, but the same context.
Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
functions.php:334 functions.php:405
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 21