Translation

English
English Vietnamese
Idle Rảnh rỗi
Running Đang chạy
No method Phương thức
Authentication Success Xác thực thành công
Authentication Failed Quá trình xác thực đã thất bại
Authorization Success Ủy quyền thành công
Authorization Failed Ủy quyển thất bại
Device Tracking OUI Database Import Results Theo dõi thiết bị Kết quả nhập cơ sở dữ liệu OUI
Getting OUI Database from IEEE Lấy cơ sở dữ liệu OUI từ IEEE
Getting OUI Database from the IEEE Lấy cơ sở dữ liệu OUI từ IEEE
OUI Database Download from IEEE Complete Tải xuống cơ sở dữ liệu OUI từ IEEE Complete
OUI Database Download from IEEE FAILED Tải xuống cơ sở dữ liệu OUI từ IEEE FAILED
There were '%d' Entries Added/Updated in the database. Đã có '% d' Mục nhập được thêm / Cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
There were '%d' Records Removed from the database. Đã có '% d' Bản ghi bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
atifIndexes data collection complete hoàn thành thu thập dữ liệu
atPhysAddress data collection complete hoàn thành việc thu thập dữ liệu tạiPhysAddress
atNetAddress data collection complete hoàn thành việc thu thập dữ liệu atNetAddress
atEntries assembly complete. lắp ráp atEntries hoàn tất.
HOST: %s, IP address information collection complete HOST: %s, hoàn tất thu thập thông tin địa chỉ IP
Rescan Device Thiết bị quét lại
View Non Interface Graphs Xem giao diện
No Non Interface Graphs in Cacti Không có đồ thị không giao diện trong xương rồng
View Interface Graphs Xem giao diện
No Interface Graphs in Cacti Xem giao diện
Since Restart Kể từ khi khởi động lại
Down Xuống
Up Lên trên
Data Dữ liệu

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
lib/mactrack_functions.php:2558
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 13