Translation

English
English Vietnamese
Clear Xóa
Clear Filter Xóa bộ lọc
Save Lưu
Save Filter Settings Lưu cài đặt bộ lọc
Number of Graph Columns Số cột biểu đồ
Graph Height Chiều cao đồ thị
Graph Width Đồ thị chiều rộng
Display Graph Legend Hiển thị biểu đồ huyền thoại
Legend Chú giải
Select Tree to View Chọn cây để xem
Select Tree Leaf to Display Chọn Cây Lá để Hiển thị
All Levels Tất cả cấp độ
Top Level Cấp cao nhất
Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted) Nhập Kết hợp biểu thức chính quy (chỉ cho phép các ký tự alpha, số và ký tự đặc biệt \ "(^ _ |?) \")
Cycle Graphs Đồ thị chu kỳ
%d Graph % d Đồ thị
%d Graphs % d Đồ thị
%d Column % d Cột
%d Columns % d Cột
Plugin -> Cycle Graphs Plugin -> Đồ thị chu kỳ
Cycle Vòng
Delay Interval Thơi gian bị tri hoan
This is the time in seconds before the next graph is displayed. Đây là thời gian tính bằng giây trước khi biểu đồ tiếp theo được hiển thị.
Graph Timespan Biểu đồ thời gian
This is the default timespan that will be displayed on the page. Đây là khoảng thời gian mặc định sẽ được hiển thị trên trang.
Column Count Số cột
In Tree Mode this is the number of columns that will be used. Trong Chế độ cây, đây là số lượng cột sẽ được sử dụng.
Select the number of graphs to display per page Chọn số lượng biểu đồ để hiển thị trên mỗi trang
This sets the graph height for the displayed graphs. Điều này đặt chiều cao biểu đồ cho các biểu đồ được hiển thị.
This sets the graph width for the displayed graphs. Điều này đặt chiều rộng biểu đồ cho các biểu đồ được hiển thị.
Display Legend Hiển thị huyền thoại

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
functions.php:28 setup.php:253
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 32