Translation

Delete
6/100
Context English Swedish State
TOS Fields TOS-fält
The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields TOS-fälten att söka efter i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över TOS-fält
Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24). Filtrera på den valda käll-IP-adressen för i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över IPv4- eller IPv6-adresser, eller en kommaavgränsad lista över IPv4- eller IPv6-adressintervall i CIDR-format (t.ex. 192.168.1.0/24).
Source Ports Källport (er)
Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports. Filtrera på de valda källportarna för i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över källportar.
Source Interface Källans gränssnitt
Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces Filtrera på det valda källgränssnittet för i filtret. Detta kan vara en kommaseparerad lista över källgränssnitt
Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's Filtrera på den valda destinationen AS för i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över Source AS
Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24). Filtrera på den valda mål-IP-adressen för i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över IPv4- eller IPv6-adresser, eller en kommaavgränsad lista över IPv4- eller IPv6-adressintervall i CIDR-format (t.ex. 192.168.1.0/24).
Dest Ports Dest Port
Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports. Filtrera på de valda destinationsportarna för i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över Destimation Ports.
Dest Interface Dest-gränssnittet
Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces. Filtrera på det valda destinationsgränssnittet för i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över Destimation-gränssnitt.
Dest AS Dest AS
Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's Filtrera på den valda destinationen AS för i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över Destimation AS
Delete Radera
Device Name Enhetsnamn
Name of the device to be displayed. Namn på enheten som ska visas.
Collection Medhod Samling Medhod
There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server. Det finns två metoder för stödinsamling, den första använder de äldre flödesverktygsbinarierna och den andra använder Cactis egen PHP-baserade flödesströmsserver.
Allowed Host Tillåtna värd
IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host. IP-adress för enheten som får skickas till denna flödessamlare. Lämna som 0 för någon värd.
Port this collector will listen on. Hamn den här samlaren lyssnar på.
Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Netflow-lyssnare. Därefter måste du starta om din Flow-Capture Service.
Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location. Kom också ihåg att ta bort eventuella kvarvarande filer från din Net-Flow Capture-plats.
You must select at least one device. Du måste välja minst en enhet.
Continue Fortsätt
Cancel Avbryt
Device [edit: %s] Enhet [redigera: %s]
Device [new] Enhet [ny]
FlowView Listeners FlowView-lyssnare
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/flowview Radera
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/core (v1.2.x) Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/gexport Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/gpsmaps Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/hmib Radera
Translated Cacti/mactrack Radera
Translated Cacti/maint Radera
Translated Cacti/mikrotik Radera
Translated Cacti/monitor Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/reportit Radera
Translated Cacti/routerconfigs Radera
Translated Cacti/syslog Radera
Translated Cacti/thold Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/webseer Radera
Translated Cacti/wmi Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Radera
Translated Cacti/core (v1.2.x) Radera

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 113