Translation

Delete
7/100
Context English Swedish State
%d Processes Få systemprocesser
WMI Settings WMI-inställningar
Enable WMI Data Collection Datainsamling
Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices. Markera den här rutan om du vill att WMI-pluginet ska fråga Windows-enheter.
Concurrent Processes Få systemprocesser
How many concurrent WMI queries do you want the system to run? Hur många samtidiga WMI-frågor vill du att systemet ska köras?
Auto Create WMI Queries Skapa automatiskt WMI-frågor
If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created. Om det väljs, när du kör antingen automatisering eller när du skapar / sparar en enhet, skapas alla WMI-frågor som är kopplade till enhetsmall.
Misc Övrigt
Associated WMI Queries Associerade WMI-frågor
Name Namn
Status Status
WMI Query Exists WMI-fråga finns
WMI Query Does Not Exist WMI-frågan existerar inte
No Associated WMI Queries. Inga associerade WMI-frågor.
Delete Ta bort
Add WMI Query Lägg till WMI-fråga
Add Lägg till
Add WMI Query to Device Template Lägg till WMI-fråga i enhetsmall
Click 'Continue' to delete the following WMI Queries will be disassociated from the Device Template. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande WMI-frågor kommer att kopplas bort från enhetsmallen.
WMI Query Name: %s WMI Query Name: %s
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Remove WMI Query Ta bort WMI-fråga
Give this account a meaningful name that will be displayed. Ge det här kontot ett meningsfullt namn som kommer att visas.
Username Användarnamn
The username that will be used for authentication. Please also include the domain if necessary. Användarnamnet som ska användas för autentisering. Vänligen inkludera även domänen om det behövs.
Password Lösenord
The password used for authentication. Lösenordet som används för autentisering.
Press 'Continue' to delete the following accounts. Tryck på "Fortsätt" för att radera följande konton.
You must select at least one account. Du måste välja minst ett konto.
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/wmi Ta bort
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Ta bort
Translated Cacti/core (v1.2.x) Ta bort
Translated Cacti/flowview Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/gexport Ta bort
Translated Cacti/gpsmaps Ta bort
Translated Cacti/hmib Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/mactrack Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/maint Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/mikrotik Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/monitor Ta bort
Translated Cacti/reportit Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/routerconfigs Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/syslog Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/thold Ta bort
Translated Cacti/webseer Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/core (v1.2.x) Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 39