The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Delete
7/100
Context English Swedish State
About Cacti Om Cacti
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool's framework. Its goal is to make a network administrator's job easier by taking care of all the necessary details necessary to create meaningful graphs. Cacti är utformad för att vara en komplett grafisk lösning baserad på RRDtools ramverk. Målet är att göra nätverksadministratörens jobb enklare genom att ta hand om alla nödvändiga uppgifter som är nödvändiga för att skapa meningsfulla grafer.
Please see the official %sCacti website%s for information, support, and updates. Vänligen se den officiella %sCacti-webbplatsen %s för information, support och uppdateringar.
Cacti Developers Kaktusutvecklare
Thanks Tack
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Ett mycket speciellt tack till %sTobi Oetiker %s, skaparen av %sRRDtool %s och den mycket populära %sMRTG %s.
The users of Cacti Användarna av Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Särskilt alla som har tagit tid att skapa en problemrapport, eller på annat sätt hjälpa till att åtgärda problem med Cacti. Också till alla som har bidragit till att stödja kaktus.
License Licens
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti är licensierat under GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Detta program är fri programvara; Du kan omfördela den och / eller ändra den enligt villkoren i GNU General Public License som publiceras av Free Software Foundation. antingen version 2 i Licensen eller (eventuellt) någon senare version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Programmet distribueras i hopp om att det kommer att vara användbart, men UTAN NÅGOT GARANTI. utan ens den underförstådda garantin om SÄLJBARHET eller EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.
Delete Ta bort
Convert to Normal Graph Konvertera till LINE1-graf
Place Graphs on Report Placera grafer på rapporten
Migrate Aggregate to use a Template Migrera Aggregate för att använda en mall
Create New Aggregate from Aggregates Skapa nytt aggregat från aggregat
Associate with Aggregate Associera med Aggregate
Disassociate with Aggregate Demontera med Aggregat
Place on a Tree (%s) Placera på ett träd ( %s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Aggregate Graph (s).
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Delete Graph(s) Radera graf (er)
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. De valda Aggregatgraferna representerar element från mer än en grafmall.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. För att migrera Aggregatgraferna nedan till ett Mallbaserat aggregat måste de bara använda en grafmall. Vänligen tryck på 'Retur' och välj sedan endast Aggregatgraf som använder samma grafmall.
Return Tillbaka
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. De valda Aggregatgraferna representerar element från mer än en grafmall.
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core (v1.2.x) Ta bort
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Ta bort
Translated Cacti/flowview Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/gexport Ta bort
Translated Cacti/gpsmaps Ta bort
Translated Cacti/hmib Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/mactrack Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/maint Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/mikrotik Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/monitor Ta bort
Translated Cacti/reportit Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/routerconfigs Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/syslog Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/thold Ta bort
Translated Cacti/webseer Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/wmi Ta bort
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Radera

Change compared to this translation:

Ta bortRadera
Translated Cacti/core (v1.2.x) Radera

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes