Translation

Refresh
10/100
Context English Bulgarian State
Save Запази
Save Default Settings Запазване на настройките по подразбиране
Alerts Известия
View Syslog Alert Rules Преглед на правилата за сигнали в Syslog
Removals Преместване
View Syslog Removal Rules Преглед на правилата за отстраняване на системния журнал
Reports Преки доклади
View Syslog Reports Преглед на отчетите на Syslog
Devices Устройства
Show All Devices Показване на всички устройства
Show All Logs Покажи всички дневници
Threshold Logs Журнали за прагове
Display Rows Показване на редове
Trim Подстригване
Message Trim Съкращение на съобщенията
Refresh Обновяване
Facilities to filter on Съоръжения за филтриране
All Facilities Всички съоръжения
Priority Levels Приоритетни нива
All Priorities Всички приоритети
Emergency Спешен случай
Alert++ Предупреждение
Alert Предупреждение
Critical++ Критичен
Error++ Грешка: Файлът не може да бъде изтрит
Error Грешка
Warning++ Внимание
Notice++ Известие
Info++ Информация
Info Информация
Debug отстраняване на грешки
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/syslog Обновяване
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Обновяване
Translated Cacti/core (v1.2.x) Обновяване
Translated Cacti/cycle Обновяване
Not translated Cacti/gexport
Translated Cacti/mactrack Обновяване
Translated Cacti/monitor Обновяване
Translated Cacti/webseer Обновяване

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
syslog.php:1413
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 165