Translation

English
English Bulgarian
MAC error Грешка в MAC
Compression error Грешка при компресиране
Service not available Услугата не е налична
Protocol version not supported Версията на протокола не се поддържа
Host key not verifiable Ключът на хоста не може да бъде проверен
Connection failed Свързването е неуспешно
Disconnected by application Изключено от приложението
Too many connections Твърде много връзки
Authentication cancelled by user Удостоверяването е анулирано от потребителя
No more authentication methods available Няма повече налични методи за удостоверяване
Invalid user name Невалидно потребителско име
Non Query Based Въз основа на заявките
Graph Templates Шаблони за графики
Data Queries Автоматизирани данни
Delete Изтрий
Enable Включи
Disable Изключи
Export Now Експортиране сега
Periodic периодичен
Daily Ежедневно
Hourly всеки час
Click 'Continue' to delete the following Graph Export Definition. Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното определение за експортиране на графика.
Cancel Отказ
Click 'Continue' to disable the following Graph Export Definition. Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следната дефиниция за експортиране на графика.
Continue Продължи
Disable Graph Export Definition(s) Определения за експортиране на графика
Click 'Continue' to enable the following Graph Export Definition. Кликнете върху „Напред“, за да активирате следната дефиниция за експортиране на графика.
Enable Graph Export Definition(s) Определения за експортиране на графика
Click 'Continue' to run the following Graph Export Definition now. Кликнете върху „Напред“, за да изпълните следната дефиниция за експортиране на графика.
Run Graph Export Definition(s) Now Определения за експортиране на графика
You must select at least one Graph Export Definition. Трябва да изберете поне една дефиниция за експортиране на графика.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/thold

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
gexport.php:31
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 52