Translation

English
English Bulgarian
Uptime Време на работа
SNMP SNMP
Status Статус
Last Check Последна проверка
Not Detected Не е открит
No Devices Found Няма намерени устройства
Discovery Filters Филтри за откриване
Network Мрежа
Reset fields to defaults Нулиране на полетата по подразбиране
Export Експортиране
Export to a file Експортиране във файл
Purge Изтриване
Purge Discovered Devices Прочистване на откритите устройства
N/A Няма
Duplicate Дублирай
Enable Включи
Disable Изключи
Press 'Continue' to delete the following Graph Rules. Натиснете „Напред“, за да изтриете следните правила за графика.
Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Graph Rules. Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следното (ите) правило (а). По желание можете да промените формата на заглавието за новите правила за графика.
Title Format Формат на заглавието
rule_name Име на правило
Click 'Continue' to enable the following Rule(s). Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните правила.
Make sure, that those rules have successfully been tested! Уверете се, че тези правила са били успешно тествани!
Click 'Continue' to disable the following Rule(s). Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните правила.
Apply requested action Подайте заявено действие
Are You Sure? Потвърждение
Are you sure you want to delete the Rule '%s'? Наистина ли искате да изтриете правилото „ %s“?
Rule Selection [edit: %s] Избор на правило [редактиране: %s]
Rule Selection [new] Избор на правило [ново]
Don't Show Не показвай
Rule Details. Подробности за правилата.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/thold

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information