Translation

English
English Bulgarian
Success Готово
Syntax or usage error Синтаксис или грешка в използването
Protocol incompatibility Несъвместимост на протокола
Errors selecting input/output files, dirs Грешки при избора на входни / изходни файлове, dirs
Requested action not supported: an attempt was made to manipulate 64-bit files on a platform that cannot support them; or an option was specified that is supported by the client and not by the server. Заявеното действие не се поддържа: направен е опит за манипулиране на 64-битови файлове на платформа, която не може да ги поддържа; или е зададена опция, която се поддържа от клиента, а не от сървъра.
Error starting client-server protocol Грешка при стартирането на протокол клиент-сървър
Daemon unable to append to log-file Daemon не може да добави към лог-файл
Error in socket I/O Грешка в гнездото I / O
Error in file I/O Грешка във файла I / O
Error in rsync protocol data stream Грешка в потока данни на протокола rsync
Errors with program diagnostics Грешки при диагностика на програмата
Error in IPC code Грешка в кода на IPC
Received SIGUSR1 or SIGINT Получени са SIGUSR1 или SIGINT
Some error returned by waitpid() Някои грешки, върнати от waitpid ()
Error allocating core memory buffers Грешка при разпределянето на буфери на основната памет
Partial transfer due to error Частично прехвърляне поради грешка
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
functions.php:312
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 1