Translation

English
English Latvian
DNS name for querying DNS nosaukums vaicājumiem
Path Part of URL URL ceļa daļa
For web service insert at least "/" or something like "/any/path/". For FTP listing must end with char "/". For TFTP/SCP/SMB download test insert /path/file Tīmekļa pakalpojumam ievietojiet vismaz "/" vai kaut ko līdzīgu "/any/path/". FTP sarakstam jābeidzas ar char "/". TFTP/SCP/SMB lejupielādei testa ieliktnis /ceļš/fails
Requires Authentication Nepieciešama autentifikācija
Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password. Atķeksējiet, ja vietne parasti atgriež 401 kļūdu. Tai ir nepieciešams lietotājvārds un parole.
Proxy Server Starpniekserveris
If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'. Ja šim savienojuma tekstam ir nepieciešams starpniekserveris, izvēlieties to šeit. Pretējā gadījumā izvēlieties 'Neviens'.
Check Certificate Pārbaudīt sertifikātu
If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate. Ja izmantojat SSL, atķeksējiet, ja vēlaties pārbaudīt sertifikāta derīgumu. Noklusējums ieslēgts, izslēdziet, ja vietne izmanto pašparakstītu sertifikātu.
Check and notify Certificate expiration Pārbaudīt sertifikātu
If using SSL, check this box if you want to check the certificate expiration. You will be warn when last 10 days left. Ja izmantojat SSL, atķeksējiet, ja vēlaties pārbaudīt sertifikāta derīgumu. Noklusējums ieslēgts, izslēdziet, ja vietne izmanto pašparakstītu sertifikātu.
Notification Timing Paziņojumu laiks
How Often to Test Cik bieži pārbaudīt
Test each poller cycle or less Pārbaudiet katru aptaujas ciklu vai mazāk
Trigger Palaidējs
How many poller cycles must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of poller cycles. Cik minūtes tīmekļa vietnes saitei ir jābūt nesasniedzamai, lai tiktu nosūtīts brīdinājums. Pēc brīdinājuma nosūtīšanas tiks nosūtīts tīmekļa vietnes atkopšanas e-pasts, ja tīmekļa vietne ir sasniedzama ilgāk par šo minūšu skaitu.
Time Out Nesasniedzams
How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down. Cik sekundes ļaut lapai būt nesasniedzamai, pirms tiek ziņots par tā nedarbošanos.
Verification Strings Pārbaudes teksti
Response Search String Atbilžu meklēšanas teksts
This is the string to search for in the response for a live and working service. Teksts, kas jāmeklē tīmekļa vietnes saites atbildē aktīvam un strādājošam tīmekļa pakalpojumam.
Response Search String - Maintenance Atbilžu meklēšanas teksts - Tehniskās apkopes lapa
This is the string to search for on the Maintenance . The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the service is under maintenance. Teksts, ko meklēt tehniskās apkopes lapā. Pakalpojuma pārbaude meklēs šo tekstu, ja iepriekš minētais teksts netiks atrasts. Ja atrod šo tekstu, tas nozīmē, ka tīmekļa pakalpojumam tiek veikta apkope.
Response Search String - Failed Atbilžu meklēšanas teksts - Neizdevušies
This is the string to search for a known failure in the service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above. Teksts, ko meklēt zināmas kļūmes tīmekļa pakalpojuma atbildē. Pakalpojuma pārbaude brīdinās tikai tad, ja atradīs šo tekstu, ignorējot visas nesasniedzamības problēmas un iepriekš minētos meklēšanas tekstus.
Notification Settings Paziņojuma iestatījumi
Notify Format Paziņojuma formāts
This is the format to use when sending the notification email Formāts, kas jāizmanto, nosūtot e-pasta paziņojumu
Notification List Paziņojumu saraksts
Use this Notification List for those to be notified when this service goes down. Paziņojumu saraksts, kurš tiek izmantots, lai informētu, kad šī vietne nav sasniedzama.
Notify Accounts Paziņošanas konti

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
includes/arrays.php:456
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 133