Translation

English
English Latvian
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
Honorable Mentions Konsoles izvēlnes sadaļa
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
Emeritus Members Grupas dalībnieks
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
Thanks Pateicības
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Īpašs paldies %sTobi Oetiker%s, %sRRDtool%s un ļoti populārās %sMRTG%s bibliotēkas izveidotājam.
The users of Cacti Cacti lietotāji
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Īpaši tiem, kuri veltīja laiku problēmas ziņojuma izveidē vai kā citādi palīdzēja novērst ar Cacti saistītas problēmas. Kā arī tiem, kas deva savu ieguldījumu Cacti atbalstīšanā.
License Licences līgums
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti ir licencēts saskaņā ar GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Šī ir bezmaksas programmatūra. Jūs varat to izplatīt tālāk un/vai modificēt saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences (GNU General Public License) noteikumiem, ko publicējusi Brīvās programmatūras fonds (Free Software Foundation). Vai nu licences 2. versija, vai nu jebkura jaunāka versija (pēc jūsu izvēles).
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Šī programma tiek izplatīta cerībā, ka kādam tā būs noderīga, taču BEZ GARANTIJAS; pat bez netiešas garantijas par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet GNU vispārējo publisko licenci (GNU General Public License).
Delete Dzēst
Convert to Normal Graph Konvertēt uz Normālu grafiku
Place Graphs on Report Novietot grafikus Pārskatā
Migrate Aggregate to use a Template Migrēt apkopojumu (apkopotos datus), lai izmantotu veidni
Create New Aggregate from Aggregates Izveidojiet jaunu apkopojumu no apkopojumiem
Associate with Aggregate Saistīt ar apkopojumu
Disassociate with Aggregate Atdalīt ar apkopojumu
Place on a Tree (%s) Vieta kokā (%s)
Override Values for Graph Item Aizstāt grafika elementa vērtību
Override this Value Aizstāt šo vērtību
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Atlasītie apkopotie grafiki attēlo elementus no vairāk nekā vienas diagrammas veidnes.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus uz veidnēm balstītu apkopojumu, vispirms izveidojiet apkopojuma veidni diagrammas veidnei “%s”.
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Šķiet, ka atlasītajiem apkopotajiem grafikiem nav nevienas atbilstošas apkopojuma veidnes.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus, izmantojiet apkopoto veidni, tai jau ir jābūt. Lūdzu, nospiediet "Atgriezties" un pēc tam vispirms izveidojiet savu Aggergate veidni, pirms mēģināt vēlreiz.
There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates. Pašlaik atlasītajiem mantotajiem apkopojumiem nav definēta neviena apkopojuma veidne.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'. Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus uz veidnēm balstītu apkopojumu, vispirms izveidojiet apkopojuma veidni diagrammas veidnei “%s”.
You currently have no reports defined. Pašlaik jums nav definēta neviena pārskata.
Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

User avatar Coool

Marked for edit

Cacti / coreLatvian

a year ago
User avatar Coool

New translation

Cacti / coreLatvian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Novietot grafikus Pārskatā".

Fix string

Reset

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
aggregate_graphs.php:44 graphs.php:81 graphs.php:1822
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 20