Translation

English
English Latvian
Allow Existing Rows to be Updated? Atļaut atjaunināt esošās rindas?
Required File Format Notes Nepieciešamā faila formāta piezīmes
The file must contain a header row with the following column headings. Failam jāsatur galvenes rinda ar šādiem kolonnas virsrakstiem.
A common name for the Host Type. For example, Windows 7 Izplatīts resursdatora tipa nosaukums. Piemēram, Windows 7
The OS version for the Host Type Resursdatora tipa OS versija
A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device Unikāls rakstzīmju komplekts no SNMP sysDescr, kas identificē šo ierīci
The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next Izplatītāja specifiskais SNMP sysObjectID, kas atšķir šo ierīci no nākamās
The primary key for this table is a combination of the following two fields: Šīs tabulas primārā atslēga ir divu sekojošu lauku kombinācija:
Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information. Tāpēc, ja jūs mēģināt importēt ierīču tipu dublikātus, esošie dati tiks aizstāti ar jauno informāciju.
The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts. Resursdatora tips tiek noteikts, vaicājot tā SNMP aģentu pēc sysObjectID un sysDescription vērtībām un salīdzinot tās ar vērtībām resursdatora tipu datubāzē. Pirmā atbilstība, ko atrod datubāzē, tiek izmantota, lai apkopotu resursdatora datus. Tāpēc ir ļoti svarīgi saviem resursdatoriem norādīt derīgu sysObjectID, sysDescrMatch.
Device Scanning Function Options Ierīces skenēšanas funkcijas opcijas
Name Nosaukums
Give this Host Type a meaningful name. Piešķiriet šim resursdatora tipam jēgpilnu nosaukumu.
Fill in the name for the version of this Host Type. Aizpildiet šī resursdatora tipa versijas nosaukumu.
System Description Match Sistēmas apraksts sakrīt
Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues. Norādiet galveno informāciju, lai palīdzētu HMIB noteikt resursdatora tipu. SQL pieprasījums, kur tiek atbalstītas izteiksmes. SQL pieprasījums, kur aizstājējzīmes rakstzīme ir '%'. Regulārās izteiksmes nav izmantojamas saderības problēmu dēļ.
Vendor snmp Object ID Izplatītāja SNMP objekta ID
Host MIB OS Types [edit: %s] Resursdatora MIB operētājsistēmas tipi [labot: %s]
Host MIB OS Types [new] Resursdatora MIB operētājsistēmas tipi [jauns]
Host MIB OS Type Filters Resursdatora MIB operētājsistēmas tipi filtrēšana
OS Types Operētājsistēmas tipi
Host Type Name Resursdatora tipa nosaukums
OS Version Operētājsistēmas versija
SNMP ObjectID SNMP objekta ID
SNMP Sys Description Match SNMP sistēmas apraksts sakrīt
No Host Types Found Nav atrasti resursdatora tipi
Choose an action: Izvēlieties darbību:
Rescan Pārskenēt
Scan for New or Unknown Device Types Skenēt jaunus vai nezināmus ierīču tipus
Import Importēt
Import Host Types from a CSV File Importēt resursdatora tipus no CSV faila

Loading…

User avatar Coool

Translation changed

Cacti / hmibLatvian

a year ago
User avatar Coool

Marked for edit

Cacti / hmibLatvian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Norādiet galveno informāciju, lai palīdzētu HMIB noteikt resursdatora tipu. SQL pieprasījums, kur tiek atbalstītas izteiksmes. SQL pieprasījums, kur aizstājējzīmes rakstzīme ir '%'. Regulārās izteiksmes nav izmantojamas saderības problēmu dēļ.".

Fix string

Reset

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
hmib_types.php:763 hmib_types.php:770
String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 156