Translation

none
4/100
Context English Dutch State
None Geen
Binary Binair
Floating point Kommagetallen
Integer Geheel getal
Integer (unsigned) Geheel getal (niet ondertekend)
Hexadecimal (lower-case) Hexadecimaal (kleine letters)
Hexadecimal (upper-case) Hexadecimaal (bovenkast)
Octal Achthoekig
Scientific Notation Wetenschappelijke notatie
Unchanged Ongewijzigd
off uit
Binary SI-Prefixes (Base 1024) Binaire SI-voorvoegsels (Basis 1024)
Decimal SI-Prefixes (Base 1000) Decimale SI-voorvoegsels (Base 1000)
f_avg - Arithmetic Average f_avg - Rekenkundig gemiddelde
Returns the average value of all measured values per DS Geeft als resultaat de gemiddelde waarde.
(som van waarden / aantal waarden)
none geen
f_max - Maximum Value f_max - Maximale waarde
Returns the highest measured value per DS Geeft als resultaat de eerste gemeten waarde
f_min - Minimum Value f_min - Minimumwaarde
Returns the lowest measured value per DS Geeft als resultaat de laatst gemeten waarde
f_sum - Sum f_sum - Som
Returns the sum of all measured values per DS Geeft als resultaat de laatst gemeten waarde
f_num - Number of Values (Not NaN) f_num - aantal waarden (niet NaN)
Returns the number of valid measured values per DS Geeft als resultaat het aantal waarden
f_grd - Gradient f_grd - Verloop
Returns the gradient of a straight line by using linear regression per DS Geeft als resultaat het verloop van een rechte lijn door gebruik te maken van lineaire regressie
f_last - Last Value f_last - Laatste waarde
Returns the last valid measured value per DS Geeft als resultaat de laatst gemeten waarde
f_1st - First Value f_1st - Eerste waarde
Returns the first valid measured value per DS Geeft als resultaat de eerste gemeten waarde
f_nan - Number of NaNs f_nan - aantal NaNs
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/reportit geen
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core geen
Translated Cacti/core (v1.2.x) geen
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/flowview Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/gexport Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/mactrack Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/maint Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/monitor Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/npc Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/reportit Geen
Translated Cacti/routerconfigs Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/syslog Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/thold Geen

Change compared to this translation:

gGeen
Translated Cacti/webseer Geen

Change compared to this translation:

gGeen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes