Translation

Delete
6/100
Context English Bulgarian State
Max Swap Max Swap
Avg Proc Avg Proc
Max Proc Max Proc
View Devices Преглед на устройствата
No Device Types Няма типове устройства
Process Summary Filter Филтър за обобщение на процеса
Process Summary Statistics Обобщена статистика на процеса
Process Name Име на процеса
Num Paths Num Paths
Hosts Силите
Avg Memory Ср. Памет
Max Memory Максимална памет
No Processes Процеси
Custom Graph List Applied - Filtering from List Приложен е персонализиран графичен списък - филтриране от списък
Graph Preview Filters Филтри за преглед на графика
Delete Изтрий
Duplicate Дублирай
Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s) Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните видове хостове
Cancel Отказ
Continue Продължи
Delete Host Type(s) Изтриване на типа (овете) на хоста
Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix. Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следните видове хостове. По желание можете да промените описанието на новия тип хост (и). В противен случай не променяйте стойността по-долу и първоначалното име ще бъде копирано с нов суфикс.
Host Type Prefix: Тип префикс на хоста:
Duplicate Host Type(s) Дублирани видове хостове
New Type Нов вид
There were %d Device Types Added! Добавени са% d типове устройства!
No New Host Types Found! Няма намерени нови типове хостове!
Import Results Резултати от импортиране
Cacti has imported the following items: Cacti са импортирали следните елементи:
Import Host MIB OS Types Импортиране на типове хост MIB OS
Import Device Types from Local File Импортирайте типове устройства от локален файл
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/hmib Изтрий
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Изтрий
Translated Cacti/core (v1.2.x) Изтрий
Translated Cacti/flowview Изтрий
Translated Cacti/gexport Изтрий
Translated Cacti/gpsmaps Изтрий
Translated Cacti/mactrack Изтрий
Translated Cacti/maint Изтрий
Translated Cacti/mikrotik Изтрий
Translated Cacti/monitor Изтрий
Translated Cacti/reportit Изтрий
Translated Cacti/routerconfigs Изтрий
Translated Cacti/syslog Изтрий
Translated Cacti/thold Изтрий
Translated Cacti/webseer Изтрий
Translated Cacti/wmi Изтрий
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Изтрий
Translated Cacti/core (v1.2.x) Изтрий

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
hmib_types.php:30
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 120