Translation

English

Plural formula: n != 1

English Bulgarian
Authentication cancelled by user Удостоверяването е анулирано от потребителя
No more authentication methods available Няма повече налични методи за удостоверяване
Invalid user name Невалидно потребителско име
Non Query Based Въз основа на заявките
Graph Templates Шаблони за графики
Data Queries Автоматизирани данни
Delete Изтрий
Enable Включи
Disable Изключи
Export Now Експортиране сега
Periodic периодичен
Daily Ежедневно
Hourly всеки час
Click 'Continue' to delete the following Graph Export Definition. Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното определение за експортиране на графика.
Cancel Отказ
Click 'Continue' to disable the following Graph Export Definition. Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следната дефиниция за експортиране на графика.
Continue Продължи
Disable Graph Export Definition(s) Определения за експортиране на графика
Click 'Continue' to enable the following Graph Export Definition. Кликнете върху „Напред“, за да активирате следната дефиниция за експортиране на графика.
Enable Graph Export Definition(s) Определения за експортиране на графика
Click 'Continue' to run the following Graph Export Definition now. Кликнете върху „Напред“, за да изпълните следната дефиниция за експортиране на графика.
Run Graph Export Definition(s) Now Определения за експортиране на графика
You must select at least one Graph Export Definition. Трябва да изберете поне една дефиниция за експортиране на графика.
Return Връщане
Graph Export Definition [edit: %s] Определяне на експорта на графиката [редактиране: %s]
Graph Export Definition [new] Определяне на експорта на графиката [нов]
Select Tree(s) Изберете дървета
Trees Selected Избрани дървета
All Trees Selected Всички избрани дървета
All Всички
None Няма

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / gexportBulgarian

3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
gexport.php:266
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 60