Translation

Daily
9/100
Context English Bulgarian State
Host key not verifiable Ключът на хоста не може да бъде проверен
Connection failed Свързването е неуспешно
Disconnected by application Изключено от приложението
Too many connections Твърде много връзки
Authentication cancelled by user Удостоверяването е анулирано от потребителя
No more authentication methods available Няма повече налични методи за удостоверяване
Invalid user name Невалидно потребителско име
Non Query Based Въз основа на заявките
Graph Templates Шаблони за графики
Data Queries Автоматизирани данни
Delete Изтрий
Enable Включи
Disable Изключи
Export Now Експортиране сега
Periodic периодичен
Daily Ежедневно
Hourly всеки час
Click 'Continue' to delete the following Graph Export Definition. Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното определение за експортиране на графика.
Cancel Отказ
Click 'Continue' to disable the following Graph Export Definition. Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следната дефиниция за експортиране на графика.
Continue Продължи
Disable Graph Export Definition(s) Определения за експортиране на графика
Click 'Continue' to enable the following Graph Export Definition. Кликнете върху „Напред“, за да активирате следната дефиниция за експортиране на графика.
Enable Graph Export Definition(s) Определения за експортиране на графика
Click 'Continue' to run the following Graph Export Definition now. Кликнете върху „Напред“, за да изпълните следната дефиниция за експортиране на графика.
Run Graph Export Definition(s) Now Определения за експортиране на графика
You must select at least one Graph Export Definition. Трябва да изберете поне една дефиниция за експортиране на графика.
Return връщане
Graph Export Definition [edit: %s] Определяне на експорта на графиката [редактиране: %s]
Graph Export Definition [new] Определяне на експорта на графиката [нов]
Select Tree(s) Изберете дървета
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/gexport Ежедневно
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Ежедневно
Translated Cacti/flowview Ежедневно
Translated Cacti/syslog Ежедневно
Translated Cacti/core (v1.2.x) Ежедневно
Translated Cacti/routerconfigs Ежедневно
The following string has a different source, but the same context.
Translated Cacti/reportit ежедневно

Change compared to this translation:

Еежедневно

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
gexport.php:38 setup.php:356
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 56