Translation

English
English Polish
Collection Method Kolekcja Medhod
There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server. Istnieją dwie obsługiwane metody gromadzenia danych, pierwsza wykorzystuje starsze pliki binarne narzędzi przepływu, a druga korzysta z własnego serwera strumienia przepływu opartego na PHP firmy Cacti.
Allowed Host Dozwolony gospodarz
IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host. Adres IP urządzenia, które może być wysyłane do tego kolektora przepływu. Zostaw jako 0 dla każdego gospodarza.
Port this collector will listen on. Port ten kolekcjoner będzie słuchał.
Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service. Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące słuchawki Net-Flow Listeners. Następnie należy ponownie uruchomić Flow-Capture Service.
Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location. Należy również pamiętać o usunięciu wszelkich pozostałych plików z lokalizacji Net-Flow Capture.
You must select at least one device. Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.
Continue Kontynuuj
Cancel Anuluj
Device [edit: %s] Urządzenie [edytuj: %s]
Device [new] Urządzenie [nowe]
FlowView Listeners FlowView Listeners
Search Szukaj
Go Idź
Set/Refresh Filters Ustaw / odśwież filtry
Clear Wyczyść
Clear Filters Wyczyść filtry
Listeners Słuchawki
Name Nazwa
Method Metoda
Allowed From Dozwolone Od
Status Status
Observed Listen Zaobserwowany Posłuchaj
Cacti Kaktusy
Down W dół
Up Do góry
No Flowview Listeners FlowView Listeners
Send Now Wyślij teraz
Disable Wyłącz
Enable Włącz
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/flowview
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/audit
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Needs editing Cacti/core
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/maint

Loading…

User avatar kaktusek

Translation changed

Cacti / flowviewPolish

a year ago
User avatar kaktusek

New contributor

Cacti / flowviewPolish

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 131