Translation

English
English Polish
Cancel Anuluj
Continue Kontynuuj
Delete Device(s) Usuń urządzenie(-a)
You must select at least one device. Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.
Return Powróć
Account: [edit: %s] Konto: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Account: [new] Konto: nowy] [nowy].
Accounts Konta
Account Management Zarządzanie kontem
No Router Accounts Found Nie znaleziono żadnych kont routera
Router Backups Kopie zapasowe routera
Any Dowolny
Search Szukaj
Default Domyślny
Go Idź
Set/Refresh Filters Ustaw / odśwież filtry
Clear Wyczyść
Clear Filters Wyczyść filtry
Hostname Nazwa hosta
Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file. Adres IP lub nazwa hosta. Jeśli nazwa hosta, musi być rozpoznawalna przez DNS lub z pliku hosts.
ID ID
The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging. Identyfikator wewnętrznej bazy danych dla tego urządzenia. Przydatne podczas wykonywania automatyzacji lub debugowania.
Functions Funkcje
Perform functions against this backup Wykonywanie funkcji na tej kopii zapasowej
The directory of the stored device backups Liczba dni na zachowanie starych kopii zapasowych.
Backup Time Czas tworzenia kopii zapasowych
The last Backup time of the device Jak często należy tworzyć kopię zapasową tego urządzenia.
Last Change Ostatnia zmiana
The last Change time of the device Czas ostatniej zmiany urządzenia
Changed By Zmieniono
The last person to change the configuration of the device Ostatnia osoba, która zmienia konfigurację urządzenia
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/routerconfigs
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/audit
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Needs editing Cacti/core
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/maint

Loading…

User avatar kaktusek

Translation changed

Cacti / routerconfigsPolish

a year ago
User avatar kaktusek

New contributor

Cacti / routerconfigsPolish

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
router-backups.php:244 router-devices.php:608
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 188