Translation

Down
4/100
Context English Swedish State
An Email Address you be reached at. En e-postadress som du nått på.
Clear User Settings Rensa användarinställningar
Return all User Settings to Default values. Återgå alla användarinställningar till standardvärden.
Clear Private Data Rensa privat data
Clear Private Data including Column sizing. Rensa privata data inklusive kolumnstorlek.
Logout Everywhere Logga ut överallt
Clear all your Login Session Tokens. Rensa alla dina inloggningssessionstoken.
User Settings Användarinställningar
Private Data Cleared Privat data rensad
Your Private Data has been cleared. Din privata data har rensats.
All your login sessions have been cleared. Alla dina inloggningssessioner har rensats.
User Sessions Cleared Användarsessioner avmarkerad
Reset Återställ
Add Device Lägg till enhet
Delete Device Ta bort enhet (er)
Down Nere
Up Uppe
Added manually through device automation interface. Tillagd manuellt via enhetens automationsgränssnitt.
Device %s Added to Cacti Tillagd till kaktus
Device %s Not Added to Cacti Ej tillagt kaktus
Devices Removed from Cacti Automation database
Click 'Continue' to add the following Discovered device(s). Klicka på "Fortsätt" för att lägga till följande Upptäckta enheter.
Pollers Insamlare
Select Template Välj mall
Availability Method Tillgänglighet Metod
Add Device(s) Lägg till enhet (er)
Click 'Continue' to Delete the following Discovered device(s). Klicka på "Fortsätt" för att lägga till följande Upptäckta enheter.
Delete Device(s) Ta bort enhet (er)
Devices Enheter
Device Name Enhetsnamn
IP IP
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core (v1.2.x) Nere
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Nere
Translated Cacti/flowview Nere
Translated Cacti/hmib Nere
Translated Cacti/mactrack Nere
Translated Cacti/mikrotik Nere
Translated Cacti/monitor Nere
Translated Cacti/thold Nere
Translated Cacti/webseer Nere
The following string has a different source, but the same context.
Translated Cacti/thold NER

Change compared to this translation:

NereER

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.