Translation

User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
113/770
Context English Dutch State
When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname. Wanneer u de vervolgkeuzelijsten Filter apparaatnaam bekijkt, wordt het aanvinken van deze optie verwijderd van de hostnaam naar het domein.
Graph/Data Source/Data Query Settings Grafiek-/gegevensbron-/gegevensvraaginstellingen
Maximum Title Length Maximale titel lengte
The maximum allowable Graph or Data Source titles. De maximaal toegestane grafiek- of databronentitels.
Data Source Field Length Bronveld Lengte van het gegevensveld
The maximum Data Query field length. De maximale lengte van het gegevensveld.
Graph Creation Criteria voor het maken van een grafiek
Default Graph Type Standaard grafiek type
When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected? Welk grafiektype wilt u bij het maken van grafieken voorgeselecteerd hebben?
All Types Alle types
By Template/Data Query Per sjabloon/gegevensvraag
Log Management Logbeheer
Default Log Tail Lines Standaard logboekstaartlijnen
Default number of lines of the Cacti log file to tail. Standaard aantal regels van het Cacti logbestand naar de staart.
Maximum number of rows per page Maximum aantal rijen per pagina
User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'. Door de gebruiker gedefinieerd aantal lijnen voor de CLOG tot aan de staart bij het selecteren van 'Alle lijnen'.
Log Tail Refresh Logboek Staart verversen
How often do you want the Cacti log display to update. Hoe vaak wilt u dat de Cacti logboekweergave wordt bijgewerkt.
Log Viewer Settings Logboekweergave-instellingen
Exclusion Regex Uitsluiting Regex
Any strings that match this regex will be excluded from the user display. <strong>For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'</strong> Alle strings die overeenkomen met deze regex worden uitgesloten van het gebruikersdisplay. <strong>Als u bijvoorbeeld alle logregels met de woorden 'Admin' of 'Login' wilt uitsluiten, typt u '(Admin ||||Login)'</strong>.
Real-time Graphs Real-time grafieken
Enable Real-time Graphing Activeer real-time grafieken maken
When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode. Wanneer een optie is aangevinkt, zullen gebruikers in staat zijn om Cacti in Real-time modus te zetten.
This timespan you wish to see on the default graph. Deze tijdspanne wenst u te zien op de standaard grafiek.
Minimum Refresh Interval Vernieuwingsinterval
This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
Cache Directory Cache directorie
This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder Dit is de locatie, op de webserver waar de RRDfiles en PNG bestanden worden gecached. Deze cache wordt beheerd door de poller. Zorg ervoor dat je de juiste lees- en schrijfrechten hebt op deze map
RRDtool Graph Options Grafiek opties
Custom Watermark Aangepaste data
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core (v1.2.x) Door de gebruiker gedefinieerd aantal lijnen voor de CLOG tot aan de staart bij het selecteren van 'Alle lijnen'.
The following string has the same context and source.
Needs editing Cacti/core Door de gebruiker gedefinieerd aantal lijnen voor de CLOG tot aan de staart bij het selecteren van 'Alle lijnen'.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
include/global_settings.php:902
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 2199