Translation

English
English Dutch
About Cacti Over Cacti
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool's framework. Its goal is to make a network administrator's job easier by taking care of all the necessary details necessary to create meaningful graphs. Cacti is ontworpen om een volledige grafische oplossing te bieden op basis van RRDtool. Het doel is om het leven van een netwerkbeheerder gemakkelijker te maken door het verzorgen van alle noodzakelijke gegevens die nodig zijn om zinvolle grafieken te maken.
Please see the official %sCacti website%s for information, support, and updates. Raadpleeg de officiële %sCacti website%s voor meer informatie, support en updates.
Cacti Developers Cacti ontwikkelaars
Thanks Bedankt
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Een zeer speciale dank aan %sTobi Oetiker%s, de maker van %sRRDtool%s en de zeer populaire %sMRTG%s.
The users of Cacti De gebruikers van Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Vooral iedereen die de tijd heeft genomen om een ​​probleem te melden, of op andere wijze Cacti gerelateerde problemen op te lossen. Ook aan iedereen die heeft bijgedragen aan de ondersteuning van Cacti.
License Licentie
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti is gelicentieerd onder de GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Dit programma is gratis; je mag het distribueren of aanpassen onder de termen van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; uitsluitend versie 2 van de licentie, of enig latere versie.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het zinnig zal zijn, maar komt ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.
Delete Verwijder
Convert to Normal Graph Converteer naar LINE1 grafiek
Place Graphs on Report Grafieken op rapport plaatsen
Migrate Aggregate to use a Template Migreer een aggregaat om een sjabloon te gebruiken
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 1