Translation

English
English Dutch
Table Settings Tabel instellingen
Rows Per Page Rijen per pagina
The default number of rows to display on for a table. Het standaard aantal rijen dat in een tabel wordt getoond.
Autocomplete Enabled Autocomplete Ingeschakeld
In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme. In zeer grote systemen kunnen selectielijsten de gebruikersinterface aanzienlijk vertragen. Als deze optie is ingeschakeld, zal Cacti autocomplete callbacks gebruiken om de selectielijst systematisch in te vullen. Opmerking: autocomplete is met geweld uitgeschakeld op het Classic thema.
Autocomplete Rows Autocomplete rijen
The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match. Het standaardaantal rijen om terug te keren van een autoaanvullen gebaseerd op een patroon dat overeenkomt met het geselecteerde patroon.
Minimum Tree Width Minimale lengte
The Minimum width of the Tree to contract to. De minimale breedte van de boom om mee samen te trekken.
Maximum Tree Width Maximale titel lengte
The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page. De maximale breedte van de boom waarnaar moet worden uitgevouwen, waarna boomtakken op de pagina zullen scrollen.
Filter Settings Filter instellingen
Strip Domains from Device Dropdowns Verwijder domeinen van vervolgkeuzemenu's van apparaten
When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname. Wanneer u de vervolgkeuzelijsten Filter apparaatnaam bekijkt, wordt het aanvinken van deze optie verwijderd van de hostnaam naar het domein.
Graph/Data Source/Data Query Settings Grafiek-/gegevensbron-/gegevensvraaginstellingen
Maximum Title Length Maximale titel lengte
The maximum allowable Graph or Data Source titles. De maximaal toegestane grafiek- of databronentitels.
Data Source Field Length Bronveld Lengte van het gegevensveld
The maximum Data Query field length. De maximale lengte van het gegevensveld.
Graph Creation Criteria voor het maken van een grafiek
Default Graph Type Standaard grafiek type
When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected? Welk grafiektype wilt u bij het maken van grafieken voorgeselecteerd hebben?
All Types Alle types
By Template/Data Query Per sjabloon/gegevensvraag
Log Management Logbeheer
Default Log Tail Lines Standaard logboekstaartlijnen
Default number of lines of the Cacti log file to tail. Standaard aantal regels van het Cacti logbestand naar de staart.
Maximum number of rows per page Maximum aantal rijen per pagina
User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'. Door de gebruiker gedefinieerd aantal lijnen voor de CLOG tot aan de staart bij het selecteren van 'Alle lijnen'.
Log Tail Refresh Logboek Staart verversen
How often do you want the Cacti log display to update. Hoe vaak wilt u dat de Cacti logboekweergave wordt bijgewerkt.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:875
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 2204