The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Click on one of the listed operators or operand to append them to your calucalion formula. The tooltip will show you additional information like description, return value, arguments and usage.
203/1920
Context English Swedish State
The unit given to this measurand. e.g. 'Bits/s' Namnet på denna rapport
Consolidation function Konsolideringsfunktion
The name of the consolidation function to define which CDPs should be read out. Namnet på konsolideringsfunktionen för att definiera vilka CDP: er som ska läsas ut.
Choose 'enable' if this measurand should be become part of the final report output. Leave it unflagged if this measurands will only be used as an auxiliary calculation. Välj "aktivera" om denna mätvärde skulle bli en del av slutrapportens utdata. Lämna det omöjligt om dessa mätvärden endast kommer att användas som hjälpberäkning.
Choose 'enable' if this measurand will only have one result in total instead of one for every Data Source Item. It's result<br>will be shown separately. Use this option in combination with "Visible" = "off" if you are looking for a measurand keeping an interim result only that should be reused within the calculation of other measurands without being visible for end users. Välj "aktivera" om den här mätvärdet bara får ett resultat totalt istället för ett för varje datakällobjekt. Det är resultatet<br> visas separat. Använd det här alternativet i kombination med "Synlig" = "av" om du letar efter en mätning som bara håller ett interimsresultat som ska återanvändas vid beräkningen av andra mätvärden utan att vara synligt för slutanvändarna.
Formatting Formaterar
Type Typ
Defines as what type the data should be treated as. Definierar som vilken typ data ska behandlas som.
Precision Precision
Defines how many decimal digits should be displayed for floating-point numbers. Definierar hur många decimalsiffror som ska visas för flytande siffror.
Prefixes SI-prefix
Choose the type of prefix beeing used to format the result. With the use of decimal prefixes '1024' will be formatted to '1.024k' while the binary prefixes option returns '1ki'. Select 'off' to display the raw data, here '1024'. Välj vilken typ av prefix som ska användas för att formatera resultatet. Med hjälp av decimala prefix kommer '1024' att formateras till '1.024k' medan alternativet för binära prefix returnerar '1ki'. Välj 'av' för att visa rådata, här '1024'.
Formula Formel
The mathematical definion of this measurand. Allowed are all combinations of operators and operands listed below following the rules of mathematics. Use round and square brackets to signify complex terms and the order of operations. Den matematiska definitionen av detta mått. Tillåtna är alla kombinationer av operatörer och operander som anges nedan enligt reglerna för matematik. Använd runda och fyrkantiga parenteser för att ange komplexa termer och arbetsordning.
Operators & Operands operatörer
Click on one of the listed operators or operand to append them to your calucalion formula. The tooltip will show you additional information like description, return value, arguments and usage. Klicka på en av de listade operatörerna eller operand för att lägga till dem till din calucalion-formel. Verktygstipsen visar ytterligare information som beskrivning, returvärde, argument och användning.
Click 'Continue' to Delete the following Measurands. Notice: If there are no other Measurands left after this process, the Report Template will be locked automatically. Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande mått. Obs! Om det inte finns några andra mått kvar efter den här processen låses rapportmallen automatiskt.
List of selected measurands: Lista över valda rapporter:
Measurand: %s mätstorheter
You must select at least one measurand. Du måste välja minst en rapport.
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Delete Template Measurands Radera rapportmallar
New Report Ny rapport
There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled). Det finns inga rapportmallar tillgängliga.
Create a new report Skapa en ny rapport
Choose a template this report should depend on. Välj en mall som rapporten ska bero på.
Report Filters Rapportera filter
Id Id
Period %s from - to Perioden %s från - till
State Län

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
measurands.php:379
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 373