Translation

Unknown Owner
11/130
Context English Swedish State
%s Lo %s Lo
Any Vilken som helst
Sum Summa
Average Medel
Report title Rapporttitel
Start Start
End Slut
Last Run Senaste körningen
Enable [%s] Aktivera
Activate data source item '%s' for the calculation process. Aktivera datakällobjektet '%s' för beräkningen.
Data Source Alias Datakälla
Optional: You can define an alias which should be displayed instead of the internal data source name '%s' in the reports. Valfritt: Du kan definiera ett alias som ska visas istället för det interna datakällans namn '%s' i rapporterna.
Separate Group Title [overall] Separat grupptitel [övergripande]
Optional: You can define an group name which should be displayed as the title for all separate measurands within the reports. Valfritt: Du kan definiera ett gruppnamn som ska visas som titel för alla separata mätvärden i rapporterna.
Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting. Mailer Error: No <b>TO</b> address set !!<br> Om du använder länken <i>Test Mail</i> , ställ in inställningen <b>E-post för</b> varning.
Unknown Owner Okänd ägare
The file is to big. Filen är för stor.
Incomplete file transfer. Ofullständig filöverföring.
No file uploaded. Ingen fil uppladdad.
Temporary folder missing. Tillfällig mapp saknas.
Failed to write file to disk Misslyckades skriva filen till disken
File upload stopped by extension Filuppladdningen stoppades av ett tillägg
Invalid file extension. Ogiltig filtillägg.
Unable to parse template file. Det går inte att analysera mallfilen.
Checksum error with Template %s in XML file Kontrollsummafel med mall %s i XML-fil
Measurands [Template: <a class='linkEditMain' href='templates.php?action=template_edit&id= Mått [Mall: <a class = 'linkEditMain' href = 'templates.php? Action = template_edit & id =
No Measurands Found mätstorheter
Duplicate abbreviation Dubblett förkortning
Interim results are used by other measurands. Delresultat används av andra mått.
Measurand Configuration [edit: %s] Variabel konfiguration [redigera: %s]
Measurand Configuration [new] Variabel konfiguration [ny]

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
lib/funct_shared.php:36
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 340