Translation

Add
9/100
Context English Swedish State
Change the owner of this report. Only users with the permission "view" or above can be chosen. Ändra ägaren till denna rapport. Endast användare med ett minimum av rapporteringsrättigheter ("Visa" eller högre) kan väljas.
Public Offentlig
If enabled everyone can see your report under tab 'reports' Om aktiverat kan alla se din rapport under fliken "rapporter"
Reporting Period Rapporteringsperiod
Sliding Time Frame Glidande tidsram
If checked the reporting period will be configured automatically in relation to the point of time the calculation starts. Om den är markerad kommer rapporteringsperioden att konfigureras automatiskt i förhållande till den tidpunkt då beräkningen börjar.
Time Frames Tidsramar
The time frame you want to analyse in relation to the point of time the calculation starts.<br>This means calendar days, calendar months and calendar years. Den tidsram du vill analysera i förhållande till den tidpunkt då beräkningen börjar. <br> Det betyder kalenderdagar, kalendermånader och kalenderår.
Up To The Day of Calculation Upp till beräkningsdagen
Extend the sliding time frame up to the day the calculation runs. Förläng glidtid fram till den dag då beräkningen körs.
Fixed Time Frame - Start Date (From) Fast tidsram - Startdatum (Från)
To define the start date use the following format: <b>yyyy-mm-dd</b> För att definiera startdatum använd följande format: <b>yyyy-mm-dd</b>
Fixed Time Frame - End Date (To) Fast tidsram - Slutdatum (Till)
To define the end date use the following format: <b>yyyy-mm-dd</b> För att definiera slutdatum använd följande format: <b>yyyy-mm-dd</b>
Copy settings to all Kopiera inställningar till alla
Add Lägg till
Bar chart: vertical Stångdiagram: vertikal
Bar chart: horizontal Stångschema: horisontellt
Line chart Linjediagram
Area chart Områdesdiagram
Pie chart: 3D Kakediagram: 3D
%s Hi %s Hej
%s Lo %s Lo
Any Vilken som helst
Sum Summa
Average Medel
Report title Rapporttitel
Start Start
End Slut
Last Run Senaste körningen
Enable [%s] Aktivera
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/reportit Lägg till
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Lägg till
Translated Cacti/wmi Lägg till
Translated Cacti/thold Lägg till
Translated Cacti/core (v1.2.x) Lägg till

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 318