Translation

English
English Swedish
Cacti Monitoring Site Ändra övervakningsalternativ
You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold. Du kommer att få meddelanden varje% d minuter om enheten ligger över dess tröskelvärde.
You will receive notifications every time the Device is above its threshold. Du kommer att få meddelanden varje gång enheten är över dess tröskelvärde.
The following Devices have breached their Alert Notification Threshold. Följande enheter har brutit över sin tröskel för varningsanmälan.
Current Ping Nuvarande Ping
The following Devices have breached their Warning Notification Threshold. Följande enheter har brutit över deras varningsmeddelande tröskelvärde.
Any Vilken som helst
None Ingen
Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s) Klicka på "Fortsätt" till %s övervakning på dessa enheter
Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update. Klicka på "Fortsätt" för att ändra övervakningsinställningarna för följande enheter. Kom ihåg att kolla 'Uppdatera detta fält' för att ange vilka kolumner som ska uppdateras.
Update this Field Uppdatera det här fältet
Change Monitoring Options Ändra övervakningsalternativ
Enable Monitoring Aktivera övervakning
Disable Monitoring Inaktivera övervakning
Indefinately indefinately
%d Month % d månad
%d Months % d månader
%d Year % d år
Normal User Formatera fil som ska användas
Monitor Settings Övervaka inställningar
Alarm Sound Larmljud
This is the sound file that will be played when a Device goes down. Det här är ljudfilen som spelas upp när en enhet går ner.
Loop Alarm Sound Larmljud
Play the above sound on a loop when a Device goes down. Det här är ljudfilen som spelas upp när en enhet går ner.
Show Icon Legend Visa ikonförklaring
Check this to show an icon legend on the Monitor display Kontrollera detta för att visa en ikonlegendation på skärmdisplayen
Show Uptime Visa Uptime
Check this to show Uptime on the Monitor display Kontrollera detta för att visa en ikonlegendation på skärmdisplayen
Zoom to Errors Zooma till fel
Check this to zoom to errored items on the Monitor display Kontrollera detta för att visa en ikonlegendation på skärmdisplayen
Zoom Background Zooma bakgrund
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/monitor
The following strings have the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/audit
Propagated Needs editing Cacti/thold
Propagated Needs editing Cacti/routerconfigs
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Needs editing Cacti/mactrack
Propagated Needs editing Cacti/syslog
Propagated Needs editing Cacti/core
Propagated Needs editing Cacti/flowview

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
setup.php:400
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 152