Translation

English
English Latvian
Every Hour Katru stundu
Every %d Hours Ik pēc %d stundām
Reboot Notifications Pārstartēšanas paziņojumi
Send Reboot Notifications Nosūtīt pārstartēšanas paziņojumus
Should Device Reboot Notifications be sent to users? Vai lietotājiem nosūtīt paziņojumus par ierīces pārstartēšanos?
Include Threshold Alert Lists Iekļaut robežvērtību brīdinājumu sarakstus
Should Threshold Alert Lists also receive Notification Nosūtīt paziņojumu arī robežvērtību brīdinājumu sarakstiem
Subject Temats
Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification. Ievadiet pārstartēšanas paziņojuma tematu.
Cacti Device Reboot Notification Cacti ierīces pārstartēšanas paziņojums
Email Body E-pasta saturs
Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS> Ievadiet e-pasta saturu, ko iekļaut pārstartēšanas ziņojumā. Pašlaik vienīgais atbalstītais aizstājējtags ir <DETAILS>
<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS> <h1>Uzraudzības pārstartēšanas paziņojums</h1><p>Sekojošas ierīces tika pārstartētas. Papildinformāciju skatiet zemāk.</p><br><DETAILS>
Notification Email Addresses Paziņojumu e-pasta adreses
From Name No kā (sūtītājs)
Enter the Email Name to send the notifications from Ievadiet e-pasta sūtītāja vārdu, no kura nosūtīt paziņojumus
From Address No adrese (sūtītāja e-pasta adrese)
Enter the Email Address to send the notification from Ievadiet e-pasta adresi, no kuras nosūtīt paziņojumu
Notification List Paziņojumu saraksts
Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified. Atlasiet paziņojumu sarakstu. Visi e-pasti paziņojumu sarakstā saņems paziņojumus.
Email Addresses E-pasta adreses
Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event. Ievadiet ar komatu atdalītus e-pastus. Saraksts tiks izmantots, lai informētu par pārstartēšanas notikumu.
Do not Change Nemainīt
%d Percent Above Average %d procenti virs vidējā
Device Monitoring Settings Ierīces uzraudzības iestatījumi
Monitor Device Uzraudzīt ierīci
Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab. Atķeksējiet, lai uzraudzītu šo ierīci Uzraudzīt cilnē.
Device Criticality Ierīces svarīgums
What is the Criticality of this Device. Kāda ir šīs ierīces nozīme.
Ping Warning Threshold Ping brīdinājuma robežvērtība
If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality. Ja apiešanas (turp un atpakaļ) latentums, izmantojot jebkādu no iepriekš definētajām Cacti ping metodēm, pārsniedz šo robežvērtību, reģistrē brīdinājumu vai nosūta e-pastu, pamatojoties uz iekārtas kritiskuma un uzraudzības iestatījumiem. Vienība - milisekunde. Iestatot uz 0 tiek atspējots. Lai izmantotu šo iespēju, ir nepieciešams Thold spraudnis.

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / monitorLatvian

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:642
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 216